آموزشی

تم19صف نانوایی

تم 19 صف نانوایی

 

 

خود

 

خلق

خلقت

خدا

تفکر و تعقل

بیان تعداد اشیاء بدون شمارش – تشخیص تفاوت صف یکدانه ای و چندتایی – داستان سازی براساس ترتیب تصاویر

آفرینش انسان در دوجنس زن و مرد

توجه به نظم در طبیعت – اندیشه در استفاده های مناسب ازآتش

پرورش قدرت تفکر برای شناخت خداوند

ایمان

منتظر ماندن و داشتن صبر

پرداخت هزینه در قبال زحمت دیگران

توجه به مصرف صحیح نعمت های خداوند اهمیت دادن به چرخه ی تولید نان

پی بردن به وجود خداوند درآفرینش نعمت هایی از قبیل آب – گندم – خاک و ...

علم

شناخت و کاربرد نماد (=) ، شناخت و عدد نویس مضارب عدد 10 و شمارش مستقیم و معکوس اعداد بین 90تا 10 – جمع اعداد 2 رقمی به صورت ذهنی شناخت ساعت

شناخت مشاغل  مختلف

 شناخت تقارن و آفریده های خداوندازقبیل گل ها – انسان ها – کاربرد زمان در امور زندگی

آشنایی و شمارش نعمت های خداوند و توجه به چرخه تولید نعمت های دیگر

عمل

توانایی استفاده از چینه – انگشت ، محور – شابلون و اشکال ملموس – توانایی جمع و تفری اعداد دورقمی – توانایی حل مساله کشیدن شکل توانایی شمارش اعداد مضارب 10 – توانایی شمارشاعداد مضرب 10 –  توانایی شمارش اعداد بر روی محور – توانایی تشخیص نیمه های بالا و پایین ، چپ و راست با توجه به تقارن عمودی واقفی

قرارگرفتن در صف مربوط به خود (اولین  ،دومین ، سومین ) – کاربرد ساعت نشان دادن و کاربرد شکل ها و الگوهای ریاضی در طراحی و ساخت وسایل.

اندازه گیری طول یک صف با کم یا اضافه شدن افراد

شکر نعمت های الهی با زبان و عمل

اخلاق

مسئولیت پذیری و کمک به دیگران

رعایت نوبت و احترام گذاشتن به دیگران

شمارش چرخه های تولید در طبیعت و جلوگیری از اسراف در مقوله ی نان .

شمارش چند صف خداوند از قبیل رزاق عادل – رحیم – صابر – و شمارش صفاتی که در خداوند نیست مثل ظالم.


نام درس : تم 19                                                                                                                                                                                      شماره صفحه:127

اهداف آموزشی : اشنایی با مضارب 10 – ساعت – صف چندتایی – محور اعداد – اعداد مثبت و منفی – مراحل پخت نان . ترتیب اعداد – شمارش اعداد برمبنای 5

اهداف منحنی : رعایت نوبت – اخترام به دیگران – برقراری ارتباط با دیگران و بیان خواسته خود .

ردیف

فعالیتهای یاددهی – یادگیری

 

روش تدریس

رسانه / ابزار

محیط آموزشی

ارزشیابی

زمان

 

از دانش اموزان خواسته کخ به تم توجه کرده و داستان آن را بیان کنندوازآن می خواهیم که به ساعت ، نحوه ی استادن مراحل پخت نان ، شمارش تصاویر مختلف برمبنای 5 دقت کنند پرسش هایی در مورد شغل نانوایی مطرح کرده از بچه ها می خواهیم داستان را با اضافه کردن قسمت هایی متفاوت تر کامل تر نمایند و همواری مفاهیم مورد نظر را تاکید کرد .

حالا به هر کدام از گروهها (کلابی – تصویری – دست ورز) تکلیف داده ها کلابی بیان داستانی و مفاهیم ، تصویری مفاهیم مورد نظر را نقاشی کند و دست ورز نیز به صورت عملی نشان دهد . مثل شمارش را با وسیله نشان دهد.

داستان گویی پرسش و پاسخ و کارهرگروه

تصویر – کتاب – تابلو- کیسه های نخود- نی – چینه  محور – ساعت

کلاس

نانوایی

تکمیل داستان

کیفی : شمارش اعداد در محیط های متفاوت

کمی : پرسیدن مفاهیم تم در تمرین های مختلف

 

به نام خدا

نام درس: تم  19                                                                          شماره صفحه=128

اهداف آموزشی : خواندن مضارب 10 – جدول ارزش مکانی – شمارش اعداد بصورت مستقیم و معکوس 10 تا 10 تا

اهداف ضمنی:

 

ردیف

فعالیت های یاددهی – یادگیری

روش تدریس

رسانه / ابزار

محیط آموزشی

ارزشیابی

زمان

 

از دانش آموزان می خواهیم با چینه ، فی دسته های ده تایی درست کنند و عدد به دست آمده را بخوانند بعد از تمرین و تکرار ده تایی ها در مرحله مجسم سپس به تم برگشته و مضارب 10 را در تصور پیدا کنند و سپس به صفحه 128 آمده و ازآن ها می خواهیم در هر قسمت عدد مربوط به چینه را در جدول بنویسند و از جدول خارج کنند وقسمت پایین را کامل کنند .

چینه

نی

تصویر تم

پرسش و پاسخ

مجسم

کارگروهی

کلاس

کمی : پرسیدن مضارب 10 تکمیل جدول

کیفی : درست کردن مضارب 10 با استفاده نی یا چینه

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

نام درس : تم  19                                                                       شماره صفحه=130         اهداف آموزشی: جمع 2رقم در 2رقم – انجام جمع ها با توجه به شکل – بیان داستان براساس ترتیب تصاویر 

اهداف ضمنی

 

ردیف

فعالیت های یاددهی یادگیری

روش تدریس

رسانه/ابزار

محیط آموزشی

ارزشیابی

زمان

 

دانش اموزان گروه بندی کرده به هر گروه تعدادی نی یا چینه داده و ازآن می خواهیم مضارب 10 را درست کنند و انها را با گرئه هایی (2گروه ) جمع بزنند مثل 3 دسته ده تایی با 4 دسته ده تایی از گروه دیگر چند تا می شود سپس به تم برگشت بعد ازان جمع ها انجام بدهند داستان تصاویر را به ترتیب بیان کنند .

پرسش و پاسخ داستان گویی کارگروهی

چینه

نی

تم

کلاس

کمی : انجام تمرین های جمع

کیفی : درست کردن مضارب 10 و جمع ان ها

 

 

 

 

 

 

 

 


 

به نام خدا

نام درس: تم 19                                                                                       شماره صفحه:130

اهداف اموزشی : 1- روخوانی مساله و درک و فهم آن

2- کشیدن شکل برای مساله

3-نمایش جمع بر روی محور – چینه و انگشتان

اهداف ضمنی

 

ردیف

فعالیت های یاددهی یادگیری

روش تدریس

رسانه/ابزار

محیط آموزشی

ارزشیابی

زمان

1-

 

­­­

2-

 

3-

 

4-

دانش آموزان را گروه بندی می کنیم و چینه دراختیار آنان قرار می‌دهیم و مساله ای طرح می کنیم تا آنان روی چینه نشان دهند

درمرحله بعد از هر گروه می خواهیم که با توجه به چیزهایی که در اختیار دارند هر کدام یک مساله بسازند

به تم برمی گردیم و مفاهیم خواسته شده را برروی تم بیان کنند

برگشت به صفحه 130 و انجام مساله  ها و نشان دادن بر روی محور

داستان گویی

پرسش و پاسخ همراه با کار گروهی

چیز

محوراعداد

تم

کلاس

کمی: انجام تمرین های مساله و محور با توجه به شکل

کیفی : درست کردن چینه  کاربا محور

 

 

 

 

 

 

 

 


 

نام درس:

اهداف آموزشی :

1- یادآوری مفهوم < = >

2- انجام جمع با توجه به شکل و مقایسه جواب ها

3- یادآوری استفاده از چینه و چوب خط و انگشت.

اهداف ضمنی :

ردیف

فعالیت هایی یاددهی – یادگیری

روش تدریس

رسانه

محیط آموزشی

ارزشیابی

زمان

 

از دانش آموزان می خواهیم در گروه استفاده از چینه – انگشت و یا بسته های ده تایی اعداد خواسته شده را نشان دهند سپس باهم مقایسه کنند (یاداوری مفاهیم  < => برگشت به تم و پیدا کردن مفاهیم

برگشت به صفحه 131 و انجام تمرین ها

پرسش و پاسخ همراه با کار گروهی

چینه – انگشت تابلو – کیسه  نی

کلاس

کمی : انجام تمرین های مختلف با توجه مفهوم  > < و جمع اعداد

کیفی – درست کردن اعداد با چینه – انگشت و نی و مقایسه آنها

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

به نام خدا

نام درس: تم 19                                                                         شماره صفحه: 132

اهداف آموزشی : تقارن خطی – افقی و عمودی – توجه به رنگ بر اساس الگو – توالی و ترتیب اعداد – محور مختصات چپ و راست – بالا و پایین  استفاده از شابلون – تکمیل مربع سودکو

 

ردیف

فعالیت های یاددهی و یادگیری

روش تدریس

رسانه ابزار

محیط آموزشی

ارزشیابی

زمان

 

نمونه شکل صفحه 132 را روی تابلو کشیده واز دانش آموزشان می خواهم روی تخته شکل را کامل کنند و توجه به محور مختصات چپ و راست و بالا و پایین می توان شکل های متفاوت با توجه به محور مختصات کشیده و از گروهها و دانش آموزان بخواهیم شکل ها را کامل کنند .

برگشت به تم

انجام و حل مربع های سودوکو

به روش نیمه مجسم و روی تخته کلاس

کتاب – گچ و تخته

کلاس

کمی : تمرین های متفاوت با توجه به خود کتاب و رسم آن توسط دانش آموزان

 

 

 

 

 

 

 

 


 

نام درس :

اهداف آموزشی : رسم شکل و محور روی تابلو ، توجه به تفریق اعداد – چینه – محور اعداد  - روخوانی و درک و فهم مسئله

 

ردیف

فعالیت یاددهی – یادگیری

روش تدریس

رسانه /ابزار

محیط آموزشی

ارزشیابی

زمان

 

تعدادی چینه – انگشتان – و اشیاء در اختیاز دانش آموزان قرار می دهیم . در ابتدا خودمان با استفاده از چینه یک مسئله مربوط به تفریق را انجام داده و برای دانش آمئوزان توضبح می دهیم سپس از گروهها می خواهیم که با توجه به چینه هایی که در اختیار دارند مسئله مبارزند و تفریق ان را در گروه انجام بدهند .

برگشت به تم و پیدا کردن مفاهیم درتم (کم شدن صف نانوایی یا نان (تفریق)

برگشت به صفحه 133 و حل مسئله و انجام محور اعداد با توجه به شکل

پرسش و پاسخ همراه با کار گروهی داستان گویی برای تفریق

چینه – انگشت و اشیاء ملموس

کلاس

کمی : انجام تمرین های تفریق و محور در کلاس

کیفی : درست کردن و نشان دادن تفریق با استفاده از چینه و اشیاء و ململوس در کلاس

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۹۰ساعت 13:48  توسط زهرا صریریان  | 

طرح درس ریاضی تم 20

 

الگوی هدف گذاری یک واحد درسی ریاضی در پایه اول ابتدایی (تم 20 عاشورا یا تاسوعا)

 

خود

خلق

خلقت

خدا

تفکر و تعقل

شمردن دسته های 5 تایی و ده تایی و نوشتن آن در جدول – اضافه کردن دسته های ده تایی  به اعداد  دسته بندی کردن اشیاء در زندگی روزمره – درک ارتباط اعدادو ترتیب آنها به صورت دسته ای – داستان سازی در مورد دسته ها و اعداد داخل آن ها

یافتن رابطه با افراد و تعداد وسایل بیان افکار به کمک مفاهیم ریاضی

اندیشیدن در مورد چینش افراد و وسایل در انجام مراسم های مذهبی گروه بندی افراد و وسایل در مراسم

اندیشیدن درباره ی نعمت های خدا و بررسی نظم اشکال هندسی و به پی بردن به دانایی خدا از طریق شمارش دسته ها

ایمان

ریاضیات عاملی جهت آشنایی با ارزشمندی تفکر و تعقل و بیان اینکه ریاضیات عاملی برای انجام مراسم مذهبی و همدلی کردن با افراد با ایمان

 

استفاده از مفاهیم اعداد برقراری ارتباط با افراد جامعه

علاقه به گروه بندی نعمت های موجود در مراسم ها – بحث در مورد درست استفاده کردن از نعمت ها

باور به نقش ریاضیات (شمارش-دسته بندی- روابط)

در آفرینش هستی

علم

شناخت دسته های ده تایی و 5 تایی – شمارش اعداد بیشتر از 20 – شمارش معکوس   اعداد  آشنای با جدول ارزش مکانی –آشنایی با مراحل وضو و رعایت ترتیب آن – بکار بردن اعداد دو رقمی بیشتر از ده در مسائل

دانستن رابطه بین شمارش ده تایی و 5 تایی در انجام مراسم ها بیان تعداد بصورت دسته های ده تایی و 5 تایی

بیان شمارش وسایل پذیرایی بصورت دسته بندی

شمارش افراد و نعمت های موجود به صورت دسته های 5 تایی و ده تایی

آشنایی و شمارش نعمت های خدا در تصویر طبیعت

عمل

رشد قوه بیان و توصیف مراسم عزاداری – رشد ادراک کلامی در بیان خاطرات از مراسم عزاداری

کار با دست مثل پذیرایی – زنجیر زدن – پرچم گرفتن – سینه زنی 

شمارش افراد و وسایل پذیرایی در برگذاری مراسم ها

رسم یک نقاشی از مراسم عزاداری در محل خودشان

بیان احساس خودشان از شمارش بصورت گروهی و درک رابطه پدیده ها

شرکت در مراسم عزاداری و پی بردن به هدف اصلی عزاداری که همان قدرت خداست

اخلاق

شمارش چند کار خوب مراسم عزاداری – شمارش چند صفت خوب ازمامان  یا افراد با ایمان

مهارت گوش کردن صحبت های مداح و نوحه سرایان مهارت توجه به نوشته های پرچم

شمارش افراد شرکت کننده در مراسم جهت پذیرایی شمارش چند نمونه کار به منظور بهتر اجرا کردن مراسم

پی بردن به عدالت خواهی وحق طلبی امام حسین – علاقه به شرکت در مراسم – انجام فعالیّت در حد توان خود

 

(1)

نام درس :تم 20     شماره صفحه 136

اهداف آموزشی :شمارش اعداد از 20 تا 99 – برقراری ارتباط کلامی – به کار گیری مفهوم  شمارش در محیط پیرامون

اهداف مهارتی: جدا کردن دسته های دهتایی – کشیدن جدول ارزش مکانی – قرار دادن اعداد در جدول و خارج کردن از جدول

فعالیت های یاد دهی و یادگیری

روش تدریس

رسانه

محیط آموزش

  ارزشیابی

زمان

از بچه ها می خواهیم  با استفاده از دسته های ده تایی و یکی و استفاده از ((چینه و اشیاء دیگر))

عددی که مشخص  می کنیم مثال 84رابه ما نشان بدهند –

 

سپس در دفتر را روی تابلو جدول ارزش مکانی را بکشد و اعداد مربوط را در آن قرار دهد و سپس عدد را از جدول خارج کند .

 

به تصویر تم برگشته و پرسش هایی با هدف شمارش مطرح می کنیم

به  صفحه 136 کتاب برگشته و از بچه ها می خواهیم تمرین های این صفحه را انجام دهند

تکلیف           چند چیز که در طبیعت از عدد 20 بیشتر است بشمارند و عدد های مربوط را در جدول ارزش مکانی بگذارند

 

پرسش و پاسخ کار گروهی

چینه ها بسته های ده تایی و یکی

کتاب – تابلو –تصویر تم 20

کلاس

منزل

طبیعت

شمارش اعداد کمتر از 20 بصورت معکوس شمارش اعداد بیشتر از 20 بصورت ده تا ده تا

 

ارزشیابی عملکردی  :

دادن عددی مثل 48 به دانش آموزان که برای آن شکل درست کنند یا بکشند

 

 

 

 

 

(2)

نام درس:تم 20        شماره صفحه 137

اهداف آموزشی :شمردن شکل های هر دسته و نوشتن عدد مربوط به آن قرار دادن عدد در جدول  خارج کردن عدد از جدول     مهارتی : صحبت کردن و بیان عدد

فعالیت های یاد دهی و یادگیری

روش تدریس

رسانه

محیط آموزشی

ارزشیابی

از دانش آموزا ن می خواهیم از کیسه حساب خود نخود یا لوبیا بیرون آورده و آنهارا دسته بندی کرده و بشمارند

 سپس در دفتر خود جدول بکشند و عدد مربوط به آن را در جدول قرار دهند

 سپس عدد را به بیرون از جدول انتقال دهند و بخوانند و بیان کنند

 

دانش آموزان را پای تابلو آورده و شکل می کشیم می خواهیم که دسته بندی کنند و عدد مربوط را در جدول قرار دهند.

به کتاب برگردند و تکالیف کتاب را انجام دهند 

پرسش و پاسخ کار گروهی

بسته های یکی و ده تایی نخود و لوبیا کتاب دفتر

تابلو

کلاس

 

منزل

شمردن آدم ها و یااشیاء وچیز هایی که بیشتر از 20 تا باشد

 

(3)

نام درس:تم 20       صفحه ی 138

اهداف آموزشی  : شمردن 5 تا 5تا بصورت مستقیم و بر عکس ،مهارت کشیدن شکل بصورت قرینه

اهداف مهارتی :شمردن چوب خط ها و نوشتن عدد مربوط 2- مهارت در تکمیل شکل 3- خواندن ساعت

فعالیّت های یاد دهی ویادگیری

روش تدریس

رسانه ابزار

محیط آموزشی

ارزشیابی

 

از دانش آموزان میخواهیم با استفاده از اشیاء کیسه ریاضی بسته های پنج تایی درست کنند .

 

عدد هایی می دهیم مثل 25 ،30، که شکل آن را بصورت 5تا 5تا بکشد.

شکل هایی را که از قبل آماده کردیم روی مقوای شطرنجی در اختیار شان قرار می دهیم تا نیمه دیگر آن را کامل کنند .

 

سپس کتاب ها را باز کرده و از آنها می خواهیم تمرینات را انجام دهند

 

کار گروهی

پرسش و پاسخ

کیسه ی ریاضی

چینه ها

کتاب

کلاس

 

قبل از آغاز درس جدید از آنها می خواهیم از 5 تا 40 را 5 تا 5تا به طور مستقیم یا معکوس بشمارد.

 

نیمه دیگر شکل را تکمیل کند (عملکردی)

 

به صفحه اوّل تم برگشته و تعداد لیوان ها افرادی که پرچم دارند .افراد سینه زن را بگویید بدون شمارش

 

 

(4)

نام درس:تم  20        صفحه 139

اهداف آموزشی :1- تقویت مهارت دانش آموزان استفاده از خط کش  2-به کارگیری قرینه تقارن در محیط پیرامون 3- مهارت در انجام وضو 4- شنوایی به کلامی 5- مهارت توجه به ترتیت کارها و شماره گذاری آنها مهارت در بالا رفتن حس شنوایی و تبدیل توانایی

فعالیت های یاد دهی – یادگیری

روش تدریس

 

رسانه

ابزار

محیط آموزشی

ارزشیابی

 

ابتدا شکلی که نیمه ای از آن را کشیده ایم در اختیارشان قرار می دهیم تا بوسیله خط نیمه دیگر را کامل کنند.

از آنها می خواهیم چند نقطه روی کاغذ در نظر بگیرند و با خط کش به هم وصل کنند .

روی تابلو شکلی می کشیم نقاطی روی آن و یا اطراف ان در نظر می گیریم تا با خط کش توسط یکی دو فراگیر به هم وصل شوند

مراحل وضو گرفتن را ازطریق فیلم (سی دی ) یا  بصورت عملی در جلو کلاس انجام می دهیم و توجه بچه ها را به ترتیب انجام مراحل جلب می کنیم .

حال به کتاب بر می گردیم تا تمرینات را حل کنند .

مکاشفه

پرسش و پاسخ

خط کش

سی دی

مقوای شطرنجی کتاب

 کلاس

عملکردی

 

 

 

عملکردئ

 

پایانی

 

(5)

نام درس: مسئله حل کن   تم 20  صفحه 140

اهداف آموزشی :1- پیدا کردن حاصل جمع ها به صورت ذهنی 2- رسم شکل برای حل مسئله 3- شمارش اعداد بصورت ده تا ده تا 5 تا 5تا 4- شمارش معکوس اعداد 5- نوشتن جواب یک عبارت جمع بصورت ذهنی  یا رسم شکل 6- بیان و توضیح مسائل بصورت کلامی

فعالیت های یاد دهی و یادگیری

روش تدریس

ابزار گویی

محیط آموزشی

ارزشیابی

ابتدا با بسته های ده تایی و 5 تایی شروع می کنیم از آنهامی خواهیم  سه تا ده تایی و یک 5 تایی را روی میز بذزارند و عدد آن را بگویند یا چند مورد دیگر .

عددی مثل 45 را می دهیم و از بچه ها می خواهیم برای آن شکل با دسته های 5 تایی درست کنند .

بعد یک بار از آنها می خواهیم که یک دسته را بردارند و یا یک دسته به ان اضافه کنند و عدد آن را بگویند.

 همان کار را  در دفتر با کشیدن چوب خط و دسته های 5 تایی اعداد امتحان می کنیم .

چند مسئله روی تابلو نوشته و از آن ها می خواهیم بخوانند و آن را توضیح بدهند و بعد برای آن شکل بکشند .

به کتاب مراجعه می کنیم و تمرین ها را با کمک بچه ها حل می کنیم

کار گروهی پرسش و پاسخ

مکاشفه ای

داستان گویی

چینه ها

دسته های ده تایی و 5 تایی کتاب

کلاس

حیاط مدرسه

عملکردی:

بدست اوردن چند عبارت جمع –شمارش

معکوس عدد 70بصورت 5 تا 5تا

 

-شمارش صحیح عدد 5 تا 40

 

-حل مسئله با استفاده از شکل یا بصورت ذهنی

 

(6)

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۹۰ساعت 13:5  توسط زهرا صریریان  | 

تم ۹

برای مشاهده تم ۹ صفحات ۶۲و۶۳  اینجا کلیک کنید.
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام آذر ۱۳۹۰ساعت 9:54  توسط زهرا صریریان  | 

نام درس:تم9 شماره صفحه:61

اهداف آموزشی:شمارش ونوشتن اعداد-انتقال ویادگیری مفهوم جمع وحاصل آن

اهداف ضمنی:به کار گیری جمع در زندگی

فعالیت های یاد دهی و یادگیری

روش تدریس

رسانه وابزار

محیط آموزشی

ارزشیابی

دانش آموزان  درگروه با استفاده از انگشتان دست وچینه ها یا اشکال مختلف

جمع را نمایش می دهند.

عدد مربوط را می نویسند

در بازگشت به تم برای دانش آموزان نشسته در نیمکت علاوه بر شمارش جمع بگویند.

پرسش وپاسخ

کار گروهی

 

کتاب-  تصاویر

چینه –اشیا داخل کیسه ی ریاضی –انگشتان

کلاس

ارزشیابی ورودی :شمارش اشیا  -چینه

ارزشیابی عملکردی

ارزشیابی پایانی:تکمیل کتاب

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 18:4  توسط زهرا صریریان  | 

نام درس:تم9 شمارش صفحه:60

نام درس:تم9                                شمارش صفحه:60

اهداف آموزشی:درک مفهوم تقارن ازکل به جز- الگویابی-شناخت اشکال هندسی

اهداف ضمنی:رنگ آمیزی-تشخیص تقارن اشکال

فعالیت های یاد دهی   و یاد گیری

روش تدریس

رسانه وابزار

محیط آموزشی           ارزشیابی

 

 

 

به صورت مجسم:بااستفاده از دانش آموزان آموزش راشروع می کنیم

 

بااستفاده از اشکالی که خط تقارن دارند خط تقارن را آموزش می دهیم.

از دانش آموزان می خواهیم به تم

برگردند وشکل هایی که تقارن دارند راپید کنند.

درصفحه کتاب رنگ آمیزی را انجام دهند

تصویر کتاب راتوضیح دهند

تصویری روی صفحه ی شطرنجی

کشیده از بچه ها می خواهیم کامل کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمایشی

پرسش وپاسخ

کار گروهی

اشیا موجود در محیط اطراف که تقارن دارند مانند کلیبس مو- گلدان – رحل قرآن

کلاس درس             ارزشیابی ورودی برای تشخیص

                            تقارن

                            ارزشیابی عملکردی       

 

                              ارزشیابی پایانی:کار درکتاب

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 18:3  توسط زهرا صریریان  | 

نام درس:تم9 شماره صفحه:59

اهداف آموزشی : شمارش اعداد - نوشتن اعداد-به کار گیری مفهوم عدد درمحیط-برقراری ارتباط کلامی-معرفی نماد5

اهداف ضمنی : نام بردن سه نعمت خدا – اهمیت شمارش در زندگی – شمردن کارهای خوبی که انجام داده است .

فعالیت های یاد دهی و یاد گیری

روش تدریس

رسانه و ابزار

محیط آموزشی

ارزشیابی

5 دانش آموز جلوی کلاس آورده پچه ها بشمارند

دسته های5تایی از شکل های مختلف درست کرده تا بشمارند

ازکیسه ریاضی دسته های 5تایی جدا کنند.

ازدانش آموزان بخواهیم به صفحه تم

برگشته اشکال داخل تصویر را بشمارند.

بازگشت به صفحه اصلی وعدد5رادر

کتاب بنویسند

پرسش وپاسخ

کارگروهی(مشارکتی)

 

داستانگویی

 

چینه

انگشتان دست

اشیایی که داخل کیسه دارند

کتاب

تصویر تم

کلاس

ارزشیابی ورودی:شمارش اشیا در دسته های 5تایی

ارزشیابی عملکردی

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 18:2  توسط زهرا صریریان  | 

نام درس:تم 9 شماره صفحه:58

اهداف آموزشی:آشنایی با مفهوم شمارش ونوشتن اعداد-ردیف وستون-قبل وبعد-آشنایی باخط نشان

اهداف مهارتی:به کاربردن شمارش درمنزل-پرورش مهارت برقراری ارتباط-درست صحبت کردن-تمرکزافکار-ادب درکلاس-یادگیری مهارت درس نشستن درکلاس-به نوبت صحبت کردن-یادگیری مهارت های لازم زندگی دراجتماع

فعالیت های یاد دهی ویادگیری

روش تدریس

وسایل

محیط آموزشی

ارزشیابی

 

دانش آموزان تعدادوسایل کمتر از5تای داخل کیف خود را بشمارندوبرای آن خط نشان بکشند.

تعدادی از دانه های کیسه ریاضی راروی میزگذاشته وبرای آنخط نشان بکشندتعداد رابگویدوعددمربوطه رابنویسد.

پرسش هایی درموردتعدادوسایل واشیایی که درکلاس است مطرح می کنیم.

داستان تم راگفته ودرآن به تعداد چیزهایی که در آن است اشاره کنند.

تکلیف برای دانش آموزان کلامی:با توجه به

تصویراعدادرا شمرده وبگویند.

دانش آموزان تصویری:باتوجه به عددنقاشی

برای آن بکشند.

دانش آموزان دست ورز:باتوجه به عدداز مهره های داخل کیسه جدا کنند.

داستان گویی

 

پرسش وپاسخ

 

کار درگروه های کوچک

کیسه ریاضی

اشیا موجوددر کتاب وکلاس

تعداددرختان مدرسه درصورتی که کمتر از 5 باشند

تعذاذ شیرهای آب

تعداد پنجره ها

کلاس-منزل -خیابان

تکمیل داستان

پیدا کردن الگو

شمارش اعداد در محیط های متفاوت

تمرین نوشتن اعداد

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 18:1  توسط زهرا صریریان  | 

الگوی هدف گذاری یک واحد درسی ریاضی در پایه اول ابتدایی (تم 9– کلاس درس)

 

خود

خلق

خلقت

خدا

 

تفکر

و

تعقل

 

 

بیان تعداد اشیا با شمارش - یافتن الگوی موجود در تصویردرک مفهوم تقارن - تمرین جمع و تفریق - آموزش عدد صفر ترتیب اعداد صفر تا 5 – تشخیص تفاوت سطر و ستون

درست صحبت کردن و بیان افکار به دیگران به کمک مفاهیم ریاضی برای دیگران پیدا کردن نمونه هایی از کاربرد ریاضی در فعالیت های روزمره و زندگی

اندیشیدن در مورد الگوی ریاضی در طبیعت

اندیشیدن در مورد نعمت های خدا از طریق شمارش نعمت ها

 

ایمان

 

پذیرش اهمیت ریاضی در زندگی فردی

برقراری ارتباط با دیگران

استفاده از مفهوم عدد برای برقراری ارتباط بهتر

علاقه به شناخت نعمت های خدا و درک تفاوت بین نعمت ها

توجه به اهمیت اعداد و محاسبات ریاضی در مسائل دینی – نماز – فروع – اصول – تعداد ائمه – تعداد پیامبران

 

علم

 

شناخت ردیف و ستون – اول و آخر - تعداد – اول و دوم و سوم – شناخت اعداد – تشخیص عدد مجموعه - ترتیب اعداد از صفر تا پنج - نوشتن عدد مجموعه مفهوم جمع و تفریق و به دست آوردن حاصل آن – تقارن – آداب نشستن در کلاس – ارتباط برقرار کردن با دیگران – شناخت پرچم – رهبر – آشنایی با نقشه ی ایران

رابطه بین شمارش و تعداد افراد کلاس میان تعداد دوستان

شناخت اشکال هندسی در طبیعت توانایی جمع بین نعمت های خدا در محیط اطراف و در اعضای خود

شمارش نعمت های خدا در کلاس و مدرسه و اعصای خود

عمل

 

رشد قوه ی بیان – رشد ادراک کلامی – کار با انگشتان دست برای رنگ آمیزی – توانایی نمایش اعداد – داستان گویی – توانایی در جمع و تفریق ساده – توانایی در تشخیص تقارن اشیا و الگویی

نشان دادن کار برد جمع در جامعه - شمارش وسایل موجود - شمارش افراد خانواده - شمارش صفات خوب

پیدا کردن اشکال و اشیا متقارن در طبیعت

کاربرد  جمع در نماز 

 

اخلاق

 

شمارش کارهای خوبی که انجام داده است

محاسبه ی کار های خوب دوستان خود

شمارش کارهای خوبی که در خانواده انجام داده می شود -  شمارش کارهای خوبی که در جامعه و مدرسه  انجام شده است  - شمارش صفات خوب دوستان

شمارش تعداد نعمت های خدا در محیط اطراف

شمارش صفات خوب خدا که دارد

شمارش صفاتی که خدا ندارد

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 18:0  توسط زهرا صریریان  | 

نام درس: شماره صفحه:14

به نام خدا

اهداف آموزشي: 1 درک کلامی و تصویری عدد  2-تقویت بیان کاردینالیتی اشیاء بدون شمارش

3-درک اولیه مفهوم جمع و تفریق با اضافه کردن یا برداشتن یک شیء 4-ادامه دادن یک الگوی شطرنجی

رديف

فعاليت هاي ياددهي يا دگيري

روش تدريس

رسانه/ابزار

محيط

آموزشي

ارزشيابي

زمان

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

* تعدادي (به اندازه كمتر از 5) لوبيا در اختيار دانش‌آموزان قرار دهيد و از آن‌ها بپرسيد كه اگر يك لوبیا به آن‌ها اضافه كنيم چند تا لوبيا مي‌شود و چرا؟ در هنگام بيان عدد از آن‌ها بخواهيد اين عدد را با انگشتان دست نشان دهند. همزمان بخواهيد نمايش‌هاي مختلف اين عدد را با انگشتان دست نشان دهند. همزمان بخواهيد نمايش‌هاي مختلف اين عدد را با انگشتان دست نمايش دهند.

** نمونه سؤالات فوق را در موقعيت‌هاي مربوط به بيرون رفتن دانش‌اموزان و در لوحه شماره 2  پيدا و از ‌آن‌ها بپرسيد.

*** فعاليت‌هاي صفحه 14 را همراه با نمايش‌هاي.

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

15

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 17:32  توسط زهرا صریریان  | 

نام درس: شماره صفحه:13

به نام خدا

اهداف آموزشي: 1-آماده شدن برای الگوهای شطرنجی  2-ارائه طرحهای مختلف در یک مدل شطرنجی

3-تقویت ذهن و بالا رفتن دقت 4-انجام فعالیت تکرار شونده مربع شگفت انگیز با استفاده از اشکال هندسی  

اهداف ضمني:

 

 

رديف

فعاليت هاي ياددهي يا دگيري

روش تدريس

رسانه/ابزار

محيط

آموزشي

ارزشيابي

زمان

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

* هدف از اين قسمت تنها آمادگي براي تفاوت‌ها و الگوهاي شطرنجي مي‌باشد. بنابراين اشكالي با زمينه شطرنجي مي‌توانيد به دانش‌آموزان نشان دهيد و از آن‌ها بخواهيد به پوشش رنگ‌هاي مربوط به مربع‌هاي كاغذهاي شطرنجي توجه كنند.

*** از دانش‌آموزان بخواهيد كه فق قسمتهای  تعيين شده را رنگ كنند تا شكل يك كوه يا درخت نمايان شود. براي رنگ كردن خانه‌هاي شطرنجي با توجه به تصوير كلي از رنگ‌هاي مناسب استفاده كنند به عنوان مثال تنه درخت را رنگ قهوه‌اي بزنند.

 

                        

 

 

 

 

 

15

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 17:30  توسط زهرا صریریان  | 

نام درس: شماره صفحه:11

به نام خدا

اهداف آموزشي: 1-نمایش کادینالیتی اشیاء با انگشتان دست    2-درک عملی جهت های چپ و راست      3-برقراری ارتباط بین نمایشهای مختلف یک مفهوم

4-برقرای ارتباط کلامی-تصویری-دست ورز دریک مفهوم   

اهداف ضمني:

رديف

فعاليت هاي ياددهي يا دگيري

روش تدريس

رسانه/ابزار

محيط

آموزشي

ارزشيابي

زمان

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

* ابتدا از دانش‌آموزان بخواهيد با چينه‌ها يا نخود يا لوبيا، دسته‌هاي مختلف كم‌تر از 5 بسازند سپس از آن‌ها بخواهيد عدد هر دسته را با انگشتان دست راست نمايش دهند آنگاه نمايش‌هاي مختلف آن عدد را نمايش دهند. همين عمل را با انگشتان دست چپ انجام دهند تا دانش‌آموزان انگشتان هر دو دست را بياموزند.

** حال به لوحه 2 برگرديد و از دانش‌آموزان به عنوان نمونه راجع به تعداد فرزندان بپرسيد و از ‌آن‌ها بخواهيد با انگشتان يك دست و ارائه نمايش‌هاي مختلف از آن نمايش دهند، سپس همين عمل را با انگشتان دست ديگر انجام دهند.

*** حال از دانش‌آموزان بخواهيد با توجه به جهت خواسته شده در كتاب از انگشتان دست چپ و يا راست براي انجام فعاليت فوق استفاده كنند.

 

 

     

 

 

 

 

 

15

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 17:26  توسط زهرا صریریان  | 

نام درس: شماره صفحه:10

به نام خدا

1- اهداف آموزشي:1- بیان اشیاء کمتر از 4 تا بدون شمارش     2-درک کاردینالیتی یک مجموعه      3-ادامه دادن الگوهای هندسی تکرار شونده

 

اهداف ضمني:

رديف

فعاليت هاي ياددهي يا دگيري

روش تدريس

رسانه/ابزار

محيط

آموزشي

ارزشيابي

زمان

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

* مي‌توانند لوبياها و يا اشياء ديگر را در پشت مخفي كنيد و ناگهان به تعداد مورد نظر كه كم‌تر از 4 تا  است روي ميز قار دهيد و از آن‌ها بخواهيد سريع و بدون شمردن بگويند چندتا لوبيا روي ميز است تا سرعت و توانايي بدون شمارش تا 4 در دانش‌آموزان رشد كند.

** حال به لوحه 2 برگرديد و از دانش‌آموزان در موقعيت‌هاي مختلف راجع به تعداد كم‌تر از 4 بپرسيد و از ‌آن‌ها بخواهيد سريع بگويند.

*** از دانش‌آموزان بخواهيد تعداد اشياء را سريع و بدون شمارش بيان كنند.

 

 

 

 

 

 

 

15

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 17:23  توسط زهرا صریریان  | 

نام درس: شماره صفحه:9

به نام خدا

اهداف آموزشي:1- برقرار تناظر یک به یک بین اشیاء   2-  به کار گیری مفهوم تناظر در محیط پیرامونی با استفده از اشیاء در دسترس   3- استفاده از فعالیتهای تکرار شونده نظیر مربع شگفت انگیز     

اهداف ضمني:

رديف

فعاليت هاي ياددهي يا دگيري

روش تدريس

رسانه/ابزار

محيط

آموزشي

ارزشيابي

زمان

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

* با توجه به اين‌كه دانش‌آموزان توانايي كپي كردن را در الگوها ياد گرفته‌اند مي‌توانيد از اين توانايي دانش‌آموزان استفاده كنيد و كاغذهايي را به صورت نوار مانندنمونه زیر با قيچي و مداد طراحي كرده و در اختيار دانش‌آموزان به  صورت گروهی قرار دهيد.

 

 

 

 

 

حال تعداد مختلف از دكمه يا نخود و لوبيا در اختيار آن‌ها قرار داده و از آن‌ها بخواهيد به تعداد آنها بين نوارها را به ترتيب از چپ به راست رنگ كنند.

** حال به لوحه 2 برگرديد و از آن‌ها سؤالاتي راجع به تعداد و مقايسه بپرسيد.

*** حال از دانش‌آموزان بخواهيد فعاليت مربوط به كتاب را بدون شمردن رنگ كنند براي انجام هر فعاليت از بچه‌ها بخواهيد انگشتان را روي يكي از شكل‌هاي سمت چپ قرار داده و با دست ديگرش يكي از شكل‌هاي سمت راست را رنگ كند و به همين ترتيب رنگ كردن را ادامه دهد تا شكل‌هاي سمت چپ تمام شود.

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

15

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 17:21  توسط زهرا صریریان  | 

نام درس: تم 2 شماره صفحه:8

به نام خدا

اهداف آموزشي: 1-توانایی کپی برداری از یک الگوی ارائه شده      2-استفاده از ادراک کلامی جهت بیان روابط بین الگوهای ارائه شده

3-توانای ساخت الگوی متناظر با الگوی ارائه شده با استفاده از رنگ آمیزی        4- درک الگوهای محیط پیرامونی و بیان آن      5-درک ضمنی از مفهوم تناظر      

اهداف ضمني:

رديف

فعاليت هاي ياددهي يا دگيري

روش تدريس

رسانه/ابزار

محيط

آموزشي

ارزشيابي

زمان

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

15

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 17:20  توسط زهرا صریریان  | 

نام درس: شماره صفحه:7

به نام خدا

اهداف آموزشي: 1-استفاده از انگشتان دست جهت ارائه نمایشهای مختلف یک مفهوم         2-برقراری ارتباط بین نمایشهای مختلف یک مفهوم

3- برقراری ارتباط بین ادراک کلامی,تصویری و دست ورز            4-تشخیص الگو های هندسی و توانایی ادامه دادن این الگو ها         

اهداف ضمني:3مورد از كارهايي كه سر سفره لازم است انجام داد بيان كند    -2مورد از وظايف خوددر قبال پدر ومادر راذكر كنيد-4مورد از مخلوقاتي  كه خوردني هستند نام ببرد-        5نعمتي را كه در سفره استفاده ميشود وبايد برايشان خدا را شكر كنيم ذكر كند

رديف

فعاليت هاي ياددهي يا دگيري

روش تدريس

رسانه/ابزار

محيط

آموزشي

ارزشيابي

زمان

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

* نمايش 1 را به دانش‌آموزان ارائه دهيد و از آن‌ها بپرسيد اين چند تا است. سپس نمايش‌هاي مختلف آن را به دانش‌آموزان نشان دهيد و از آن‌ها بپرسيد كه چندتا است تا دانش‌آموزان با نمايش‌هاي مختلف 1 با انگشتان دست آشنا شوند. سپس نمایش 2 را به دانش‌اموزان نشان دهيد و از آن‌ها بپرسيد كه چند تا انگشت باز شده است پس از آن‌ها بخواهيد نمايش‌هاي مختلف 2 را به شما نشان دهند. به همن ترتيب تا 5 پيش رويد.

** به لوحه اول برگرديد و از دانش‌آموزان به عنوان نمونه بپرسيد كه چندتا بشقاب روي ميز قرار دارد. سپس از آن‌ها بخواهيد نمايش‌هاي مختلف آن را با انگشتان دست نمايش دهند.

با توجه به گروه بندی دانش آموزان کلامی تصویری دست ورزی –و  از هر گروه مدل های مختلف یک مفهوم عددی (برای کلامی با گفتن داستان کوتاه-تصویری با کشیدن شکل-دست ورزی با میله وخمیر بازی)را بخواهیم

 

*** حال با انجام فعاليت‌هاي بالا، صفحه 7 براي دانش‌آموزان ساده خواهد شد.

تکلیف:از دانش آموزان خواسته میشود مدل های مختلف الگوی یی جدید بگویند یا بکشند یا بسازند

 

 

اکتشافی –

پرسش وپاسخ

 

انگشتان دست- نی

نخود –لوبیا- مدادرنگی –

خمیر بازی- لگوهای بازی

-منبع: کتاب راهنمای معلم-

فلش کارت - سی دی آموزشی- وبلاگ –برگ آزمون معلم ساخته

 

کلاس –حیاط –منزل و....

تشخیصی:پرسش  ویادآوری از مفاهیم صفحات  گذشته

تکوینی : پرسشهای متفاوتی که در حین تدریس پرسیده میشود

تکمیلی :مراجعه به صفحه 7 و

صفحه تم وجواب دادن تمرینهای کتاب

ارزشیابی کیفی : دادن برگ آزمون و بررسی پاسخ ها

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 17:12  توسط زهرا صریریان  | 

نام درس: شمار ش سريع اعداد شماره صفحه:6

به نام خدا

اهداف آموزشي: 1-تقویت دانش آموزان در شمارش سریع اشیاء          2-درک کاردینالیتی یک مجموعه        3-استفاده از ابزار خط کش         4-به کار گیری شمارش در محیط پیرامونی          5-بالا بردن حس شنوایی دانش آمزان و توانایی تبدیل از شنیداری به کلامی و تبدیل آن به زبان ریاضی 

 رديف

فعاليت هاي ياددهي يا دگيري

روش تدريس

 

رسانه/ابزار

 

محيط

آموزشي

ارزشيابي

زمان

 

1

 

 

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

5

 

- دانش‌آموزان براي اين‌كه بتوانند توانايي مقايسه را با شمارش سريع انجام دهند مي‌توانيم از نخود، لوبيا، چينه و ... همزمان استفاده كنيم. به عنوان نمونه 3 نخود، 4 لوبيا و 3 جنيه را روي ميز قرار دهيم و از دانش‌آموزان بخواهيم سريع بگويند كه کدام يك از نظر تعداد يكسان هستند.

-  حال به صفحه آشپزخانه برگرديد و از دانش‌آموزان پرسيده شود كه كدام يك از اشياء و يا اشكال داخل آشپزخانه از نظر تعدا يكسان هستند.

- معلم به كمك فلش كارتهايي كه دارد بازي با دانش آموزان انجام ميدهد، به اين صورت كه كارتهايي را به  شاگردان نشان ميدهد وگروهها تحت يك مسابقه سرعتي عددها رامي خوانند.

- حال به صفحه كتاب برگشته و از دانش‌آموزان بخواهيد از ابزار خط كش استفاده كرده و اشكالي كه در سمت چپ مثل سمت راست هستند را به هم وصل كند.

تكليف : بازي مشابه فعاليت    3   در گروه  يا در منزل با اوليا انجام دهد .

 

 

 

قياسي

 

 

 

 

پرسش  وپاسخ

 

 

كار گروهي

 

 

نمايش

 

 وسايل كيسه رياضي  چينه ها

 

 

 

تصوير تم 1

 

 

 

فلش كارت اعداد

 

 

كتاب

خط كش

 

 

كلاس

ارزشيابي تشخيصي

 

 

 

 

 

ارزشيابي عملكردي

 

 

 

ارزشيابي عملكردي

 

 

 

ارزشيابي عملكردي

 

 

 

 

ارزشيابي پاياني

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 17:11  توسط زهرا صریریان  | 

نام درس: الگو يابي شماره صفح

به نام خدا

اهداف آموزشي: 1-تشخیص دسته هایی که دارای الگو هستند یا دارای الگو نیستند   2-بیان اینکه چرا یک دسته اشیاء تشکیل الگو می دهد و یا تشکیل الگو نمی دهد

3-ساخت الگوی متناظر تشخیص داده شده        4-تشخیص اینکه یک دسته از اشیاء در محیط پیرامونی تشکیل

رديف

فعاليت هاي ياددهي يا دگيري

روش تدريس

رسانه/ابزار

محيط

آموزشي

ارزشيابي

زمان

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

-  دانش‌آموزان را مانند قبل يك در ميان كساني كه كيف دارند و كساني كه كيف ندارند در يك رديف قرار داده و از آن‌ها بخواهيد الگوي مربوط را بگويند. حال اين نظم را با قرار دادن دو دانش‌آموز كيف‌دار پشت سر هم، به هم بزنيد و از آن‌ها بپرسيد آيا باز تشكيل الگوي مي‌دهند يا خير.

-  از دانش آموزان مي خواهيم درگروه به كمك وسايل كيسه رياضي دو رديف از اشيا بسازند كه يكي داراي نظم بوده وديگري الگويي نداشته باشد . وسپس الگو را توضيح دهند .

-    دانش آموزان صفحه 5 كتاب را حل كنند . از دانش‌آموزان بخواهيد الگوي انتخاب شده را استدلال كنند و سپس با رنگ دلخواه ترسيم كنند. .

        -     به صفحه آشپزخانه برگرديد و از دانش‌آموزان رديف‌‌هايي كه تشكيل الگو نمي‌دهند را بپرسيد و از آن‌ها بخواهيد توضيح دهند كه چرا تشكيل الگو نمي‌دهند.

     - تكليف:  با استفاده از 2رنگ چينه يك الگو بسازد .

     - باتوجه به محيط زندگي خود الگوهايي رايافته ودليلش را بگويد .

 

 

 

مكاشفه

 

 

 

 

 

كار گروهي (آزمايش )

 

 

قياسي

 

 

پرسش وپاسخ

 

دانش آموز وكيفش

 

 

 

 

وسايل كيسه رياضي

 

 

 

كتاب

مداد رنگي

 

 

تصوير تم 1

  

 

كلاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محيط زندگي

 

 

ارزشيابي تشخيصي

 

 

 

 

 

ارزشيابي عملكردي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزشيابي پاياني

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 17:8  توسط زهرا صریریان  | 

نام درس: الگو یابی شماره صفح

نام خدا

اهداف آموزشي: 1-توانایی کپی برداری از یک الگوی ارائه شده      2-استفاده از ادراک کلامی جهت بیان روابط بین الگوهای ارائه شده

3-توانای ساخت الگوی متناظر با الگوی ارائه شده با استفاده از رنگ آمیزی        4- درک الگوهای محیط پیرامونی و بیان آن      5-درک ضمنی از مفهوم تناظر     

 

رديف

فعاليت هاي ياددهي يا دگيري

روش تدريس

رسانه/ابزار

محيط

آموزشي

ارزشيابي

زمان

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

* - از يك سري از دانش‌آموزان بخواهيد در يك صف بايستند به‌گونه‌اي كه يك درميان جامدادی همراهشان داشته باشند. از دانش‌آموزان بپرسيد چه رابطه‌اي در اين صف مي‌بينيد. از آن‌ها بپرسيد كه اگر يك نفر ديگر به آن‌ها اضافه شود بايستي داراي كيف باشد يا خير.با آوردن تعدادی لیوان در کلاس وریختن آب  در آنهاالگوهایی یجاد کرده ومیخواهیم بجه ها الگوها را کشف کنند

- مي‌توانيد با نام‌گذاري عدد با صف دانش‌آموزان الگو بسازيد و از آن‌ها بخواهيد رابطه مربوط به اين الگو را بيان كنند.

-  از دانش‌آموزان بخواهيد يك الگو با زدن دست‌ها(ایجاد ریتم) با يكديگر بسازند، يك نمونه را خودتان انجام دهيد.

** - از دانش‌آموزان بخواهيد در صفحه‌ي اول الگوهايي را كه مي‌بينندمانند کاشی آشپزخانه-قفسه کتاب-و... كشف كنند و رابطه‌ي الگوها را بيان كنند.

- از دانش‌آموزان بخواهيد فكر كنند كه در منزل چه نوع الگوهايي را مي‌بينند.

*** -  نوارهاي كاغذي به دانش‌آموزان بدهيد كه در آن الگوهاي متفاوت با رنگ‌ها وجود داشته باشد و از آ‌ن‌ها بخوهيد رابطه مربوط به الگو را بيان كنند.

زرد

آبي

زرد

آبي

زرد

آبي

پس به آن‌ها نوار كاغذي بدون رنگ بدهيد و از آن‌ها بخواهيد مانند يكي از الگوها كپي كنند حال بخواهيد فعاليت اول را انجام دهند.

حال دانش‌آموزان را يك در ميان به كساني كه كيف دارند و كيف ندارند در يك صف قرار دهيد و از آن‌ها بخواهيد در نوار كاغذي آن‌هايي كه كيف دارند با يك رنگ و آن‌هايي كه كيف ندارند را با رنگ ديگر بكشيد و وجه مشترك الگوي ترسيم شده با الگوي صف دانش‌آموزان را بيان كنند. حال از دانش‌آموزان بخواهيد در درميان با كيف و بدون كيف بايستند. حال از آن‌ها بخواهيد اين فعاليت را مجدداً انجام دهند، وجه مشترك الگوي ترسيم شده با الگوي مربوط به صف دانش‌آموزان را توضيح دهيد.

حال از دانش‌آموزان بخواهيد فعاليت شماره 2 و شماره 3 را انجام دهند.سپس به صفحه کتاب مراجعه شود وشکلها با بچه ها به صورت فعال بررسی شود

 

تکلیف:از دانش آموزان خواسته میشود برای جلسه بعد 3 مدل الگو پیدا کرده وبیاورند

 

                                 

اکتشافی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحی

 

 

 

 

 

 

 

پرسش وپاسخ

تعدادی لیوان –آب –جامدادی-کتاب –تخته  -مدادرنگی -روبان

کلاس –حیاط  منزل و......

پاسخ به پرسشهایی که در طول تدریس صورت میگیرد

 

 

 

 

انجام فعالیتهای کلاسی(الگویابی-شمارش بیان کردن و...

 

 

 

 

 

فراگیران را به گروههای چند نفره تقسیم کرده تا بوسیله الگو یابی  برگ آزمون های خود را کامل کنند

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 17:7  توسط زهرا صریریان  | 

نام درس: شماره صفحه:3

 

به نام خدا    

 

اهداف آموزشي: 1-شمارش اشیاء تا 5      2-آشنایی اولیه اشکال هندسی       3-سر شماری اشیاء        4-درک تفاوتها و شباهتهای اشکال هندسی

5-بیان کلامی تفاوتها و شباهتهای اشکال هندسی         6-به کار گیری رنگ در سرشماری اشیاء          

اهداف ضمني:

 

رديف

فعاليت هاي ياددهي يا دگيري

روش تدريس

رسانه/ابزار

محيط

آموزشي

ارزشيابي

زمان

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

* با حلقه یا نی وکش به صورت اشكال هندسي مندرج در صفحه‌ي 3، بدون بيان نام اشكال خصوصيات و شباهت‌هاي اشكال هندسي هم اندازه را بيان نماييد. سپس از آن‌‌ها بخواهيد با توجه به خصوصيات اشكال هندسي تعداد آن‌ها را بگويند.

** برگرديد به لوحه اول، اشیاء هندسي نظير ارائه شده در صفحه 3 كه در لوحه اول مشاهده مي‌كند با كمك شما، يا خودش نشان داده و حداكثر تا 5 تا را بشماردو تفاوت وتشابهات اشکال را به زبان ساده بیان نمایند

*** حال برگرديد به صفحه 3، از دانش‌آموزان بخواهيد به تعداد هر يك از شكل‌هاي هندسي خانه روبرو را با رنگ دلخواه بر كنندو بگویند از هر شکل چندتا دارندوفعالیتهای مشابهی در روی تابلو یا دفاتر شان انجام بدهند.

در ادامه به تم آشپزخانه مراجعه کرده وبا اجرای کار آماری در جدولی که روی تابلو می کشیم یا جدولی که در یک برگه کاغذ به دانش آموزان می دهیم

تکلیف:در منزل با همکاری اولیا شکلهایی

 

شبیه به این اشکال را با نی یا چوب وکاغذ رنگی بسازد وبه کلاس ارائه دهد

تفکر استقرایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجام فعالیت گروهی

 

 

 

 

فعالیت فردی وپرسش وپاسخ

 نی وحلقه رنگی

 

 

چسب وکاغذ رنگی

 

 

 

 

 

 

 

وبرگه جدول فعالیت

 

 

 

 

کتاب –گچ-تخته -مدادرنگی

 

کلاس-حیاط مدزسه منزل و.......

شخیص رنگ وشکل وسایل(آزمون عملکرد)

 

 

 

 

 

شمارش اعدادوچسباندن کاغذها

آزمون عملکردی

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 17:6  توسط زهرا صریریان  | 

نام درس: شمارش 1تا5 شماره صفحه:2

به نام خدا

 

اهداف آموزشي: 1-شمارش اشیاء تا 5         2-به کار گیری مفهوم شمارش در محیط پیرامون         3-برقراری ارتباط کلامی      

رديف

فعاليت هاي ياددهي يا دگيري

روش تدريس

رسانه/ابزار

محيط

آموزشي

ارزشيابي

زمان

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

- از دانش‌آموزان بخواهيددرهر گروه اشياء محيط اطرافشان را بشمارند و بگويند. به عنوان نمونه تعداد قاب عكس‌هاي روي ديوار، مي‌توانيد از ابزارهايي نظير چینه يا ميله آموزشي يا كيسه رياضي براي شمارش تا 5 استفاده كنيد.

- از دانش‌آموزان بخواهيد به صفحه اول برگردند. از آن‌ها بخواهيد تعداد بشقاب‌ها، قاشق و چنگال‌ها و ... روي ميز، اعضاي خانواده و ... كه تعدادشان تا  5 تا است را درگروه بشمارند و بگويند.

- از دانش‌آموزان بخواهيد ماهي‌ها و لاك‌پشت‌ها و خرچنگ‌ها و ... كه تعدادشان مثل هم را بشمارند. در اين‌جا از واژه‌هاي بالا / پايين، چپ / راست، قبل / بعد، اول / دوم، جلو / عقب، جلو / پشت، اول / آخر در قالب‌هاي متفاوت نظير داستان، قصه، شعر و ... استفاده كنيد

- توجه داشته باشيد بچه هاي تصويري:كل تصوير را ببينند وفايده دريا واجزاي آن را بگويند .

بچه هاي كلامي : اجزاي تصوير را نام ببرند مثل سمتها و جهتها و...

- سپس به تم اصلي بازگشته ومفاهيم مورد نظر را در آن توسط متربيان مرور ميكنيم .

 

تكليف: نقاشي از وسايل آشپز خانه به تعداد 1، 2 ،3، 4، 5 بكشد .

 در مورد 2كار خوبي كه درطول روز انجام داده  فكر كرده وصحبت كند .

 پرسش وپاسخ

 

 

 

 

 

كار گروهي

 

 

 

داستانسازي

اشيا محيط

 چینه

  ميله آموزشي اشياكيسه رياضي

 

 

كتاب

تصوير تم 1

 

 

 

 

كتاب

 

 

 

 

 

كتاب

تصوير تم 1

كلاس

حياط مدرسه

ارزشيابي ورودي براي شمارش اعداد كمتر از 5

 

 

 

 

 

ارزشيابي عملكردي

 

 

 

 

ارزشيابي عملكردي

 

 

 

 

 

ارزشيابي پاياني

 

 

اهداف ضمني: 1-نام بردن3نعمت خد ا         2-4كار خوب را كه انجام داده نام ببرد       3-به اهميت شمارش در زندگي پي ببرد       

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 17:2  توسط زهرا صریریان  | 

نام درس: تم1 شماره صفحه:1

به نام خدا

اهداف آموزشي:آشنایی با مفاهیم بالا-پایین-چپ وراست-ردیف وستون-قبل وبعد-اول –دوم وسوم-1.2.3-اول-آخر اشکال مسطح-

مهارتی:بکاربردن مفاهیم فوق در منزل-پرورش مهارت برقراری ارتباط-درست صحبت کردن-تمرکز افکار-ادب در خانواده ها-یادگیری مهارتهای لازم در زندگی فردی-پوست گرفتن میوه-درست کردن لقمه-صبحانه خوردن-آدرس دادن

رديف

فعاليت هاي ياددهي يا دگيري

روش تدريس

رسانه/ابزار

محيط

آموزشي

ارزشيابي

زمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* از دانش‌آموزان بخواهيد اشياء محيط اطرافشان را بشمارند و بگويند. به عنوان نمونه تعداد قاب عكس‌هاي روي ديوار، مي‌توانيد از ابزارهايي نظير چینه يا ميله آموزشي كه بعداً استفاده مي‌كنيد براي شمارش تا 5 استفاده كنيد.

پرسشهایی در مورد عکس آشپزخانه با مطرح کردن هدفهای آموزشی

داستانی را مطرح کرده وقسمتهایی را خالی می گذاریم واز بچه ها میخواهیم با دقت در شکل داستان را کامل کنند

از بچه ها میخواهیم داستان را با اضافه کردن قسمتهایی متفاوت تر وکامل

تر نمایندوهمواره مفاهیم موردنظر را تاکید کرد

حالا به هر کدام از گروهها (کلامی-تصویری-دست ورزی)تکلیفی ارائه میدهیم کلامی:تصویر ومفاهیم را بیان میکند-تصویری : مفاهیم مورد نظر را در قالب نقاشی وتصاویر نشان بدهد-دست ورزی :به صورت فعالیتهای عملی وبا وسایل مختلف نشان بدهند

 

 

داستانگویی-داستان سازی خلاق

پرسش وپاسخ

کار در گروه کوچک

لوح اول –چند عکس از منازل –سفره ا ومدل های مختلف  اشیا واشکال-کتاب-

کلاس حیاط ومنزل وخیابان

تکمیل داستان مهارت های ریاضی

پیدا کردن الگو-

ارزشیابی کمی:پرسیدن مفاهیم در قالب تمرین های متفاوت وارزیابی پاسخها

ارزشیابی کیفی:مدلها ی مشابه با کیفیت بالاتر بسازند یا پیدا کنندوشمارش اعدادرا در محیط های متفاوت وبصورت های مختلف نمایش بدهند

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 16:59  توسط زهرا صریریان  | 

الگوی هدف گذاری یک واحددرسی ریاضی در پایه اول ابتدایی )تم5-سفر با خانواده واهمیت قوانین)

خدا

خلقت

خلق

خود

 

توجه به آفریده های خداونددر

 سفر وتفکر درباره فایده آنها

برشماری3مورد چگونگی بهره برداری از

طبیعت/تشخیص تاثیر طبیعت بر قدرت یادگیری/برشماری 5تاثیر طبیعت برروح وجسم

تشخیص محاسن سفربا خانواده

درک وظایف افراد در یک سفر خانوادگی

درک تفاوت رفتار در پارک ومنزل

ارزیابی رفتار خوددرهنگام مسافرت

تفکر

وتعقل

اعتقادبه مهربانی خدا که نعمات

دنیا را برای آسایش انسان آفرید

ارزش قائل شدن برای آفریده های خدا

قبول لذت مسافرت ودیدن اماکن جدید

باور لذت مسافرت با اعضای خانواده

یااقوام در مقایسه با سفر انفرادی

پذیرش تاثیررفتار برسرنوشت

// اینکه همه اتفاقات دلخواه انسان

نیست /قبول تصمیم جمع به جای خواسته خود

دربرخی موارد

ایمان

شناسایی الگوهای طبیعی ولذت

این کشف جهت انس بیشتر با

پروردگار/آشنایی بسیار مختصر با

نماز مسافر

دانستن انواع الگوها/خط وگوشه ها در وسایل ومحیط

دانستن فواید مسافرت مخصوصا بااقوام

دانستن چگونگی حفظ سلمت افراد در مسافرت/

آشنایی با رفتار مناسب سفرباخانواده ودوستان/یادآوری مفاهیم

 تم های قبلی/تمرین انواع الگویابی/یادآوری

 مقررات عبورمرور

 

 

 

علم

شمارش 3نمونه سفر زیارتی

 

ساختن 5مدل الگو با نخودولوبیا یا چینه یا کاشی یابرگ........

یافتن 2الگو در محیط پیرامونی

 

شمارش 3رفتار برای افراد مختلف خانواده

در سفر/بیان 4مورد از موارد مربوط به

قوانین راهنمایی در مسافرت(بارزدن/پارک کردن.......)

بیان 3نمونه از رفتار های خود هنگام سفر

2نمونه الگو باتصوی اجسام متفاوت بسازد

5نمونه شکل هندسی نام ببرد واجزای آن را رنگ کند

4نمونه از نمایشهای مختلف  اعداد با اشیا وانگشتان

عمل

رعایت نظم وپاکیزگی در

سفروشکر نعمتها

ذکر 3نمونه از قوانین اماکنی به آنجا

رفته اند ورعایت کرده اند

 

5راهکار جهت احترام گذاشتن به آرامش دیگران در سفر مثال بزند

(زود عصبانی نشدن/کمک کردن......)

بیان 2نمونه رفتار بددرسفر و4نمونه رفتار خوب در سفر

اخلاق

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 16:57  توسط زهرا صریریان  | 

الگوی هدف گذاری یک واحددرسی ریاضی در پایه اول ابتدایی )تم4-مهمانی)

 

 

خدا

خلقت

خلق

خود

 

اندیشیدن درباره ارزش دید و

بازدیدهای خانوادگی نزد خداوند

یافتن الگوهای موجوددر خلقت/

مقایسه منزل خود بادیگران از نظر اندازه

وشمارش وسایل/اندیشه در مورد مکان

اشیای تصویر

مقایسه تعداددختران وپسراندر هر خانواده/مقایسه افراددو خانواده/بررسی رابطه افراد ووسایل پذیرایی/شمارش 4رفتار نامناسب در مهمانی

مشاهده دقیق اشکال ویافتن اجزای آن(ضلع وگوشه)

تشخیص تفاوت وسط وبین-

مقایسه جایگاه اشیا وافراد درتصویر

تفکر

وتعقل

 

 

علاقه به یافتن الگوهای طبیعی

باور این نکته که مهمان حبیب

خداست ودیدار اقوام موجب

سلامت .شادابی /همکاری و

همدلی میشود

پذیرش سرشماری به عنوان عاملی برای سهولت ونظم کارها

عادت به استفاده از شابلون در رسم اشکال

ایمان

آشنایی وشمارش نعمتهای خدا در تصویرودر منزل

شمارش نعمتهای موجوددر صفحه

بیان شکل هندسی هریک از اشیای

موجوددر صفحه

دانستن آداب مهمانی

دانستن کاربرد شابلون

شناسایی خط وگوشه در اشکالصورت ووسایل دیگر اعضای خانواده

آشنایی با چینه ودرست نشان دادن اعداد

یادآوری مفاهیم چپ/راست/اول/پنجم/جلو/پشت/عقب/اشکال هندسی/ردیف/ستون/آشنایی با اجزای یک شکل(خط وگوشه)

آشنایی بامفهوم ترکیبی عدد

آشنایی باابزارها(چینه وشابلون)

 

 

علم

شمارش افرادی از فامیل یا

برنامه رسانه ها که

با آنها بودن مارا به

خدا

 

نزدیکتر میکند

رسم چند ضلعی  به کمک شابلون

تعیین گوشه وخط ها در نمونه های مختلف مانند کتاب/میز/جامدادیو.......

رسم نقاشی به کمک شابلون

سرشمار یتعدادبچه های کلاس های مختلف

یا اماکن متفاوت

 

شمارش 4نکته اخلاقی درارتباط اعضای خانواده

شمارش 3نکته در پذیرایی از مهمان

با چینه تهداداشکال تصویررانشان دهد

به کاربردن مفاهیم ذکر شده در بالا/یافتن جای اشیا/استفاده از چوب خط در سرشماری /استفاده از چینه در مفهوم ترکیبی عدد/

استفاده از شابلون برای رسم اشکال/تعیین گوشه وخط اشکال هندسی در محیط اطراف

ا

عمل

شمارش وسایلی که در

برگزاری یک مهمانی ضروری

است وباعث جلوگیری از اسراف

وقدردانی نعمتهای خدا می شود

اجرای مهمانی ونشان دادن رفتار مناسب

بیان 5 نکته اخلاقی در ارتباط با آداب رفتن به مهمانی

شمارش وسایل شخصی خود به کمک سرشماری/ذکر 5نکته مهم دررفتار با مهمان

اخلاق

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 13:50  توسط زهرا صریریان  | 

الگوی هدف گذاری یک واحددرسی ریاضی در پایه اول ابتدایی )تم3-قانون)

 

 

خدا

خلقت

خلق

خود

 

تفکر در نظم مخلوقات وقدرت

خدا

بتواند 2نمونه رفتار یا قانون جدید برای

حفظ بهتر نظم در مدرسه و3پیشنهاد برای

کم شدن آلودگی هوا بسازد/رابطه بین

اندازه احجام وکاربرد آنها را پیدا کند

نقد رفتار وسخن دیگران وتشخیص 3 نمونه

رفتار مناسب و4نمونه رفتار نامناسب که

مشاهده ویا متوجه شده اند

تجزیه وتحلیل رفتار خود با دیگران وبرشمردن نکات مثبت رفتار خود دررفتن به مدرسه وسوار شدن به اتوبوس

تفکر

وتعقل

باور به نقش ریاضیات

(شمارش-اشکال /ابعاد وروابط)

در آفرینش هستی

پذیرش ارزش هوا ومحیط پاک  سالم

با رفتار های مناسب انسانها

پذیرش ارزش واهمیت رفتارمناسب

 دیگران در بالا بردن شخصیت انسان

وسطح رضایت جمعی

شمارش 5نمونه از رفتارهای گذشته که تحت تاثیر آموزش این  

تم بهتر شده است

 

ایمان

درک وشمارش 3مورد الگوی

 دارای نظم در طبیعت (شب وروز/فصلها/حرکت رودها/

شکل گلها.........)

شمارش 4نمونه از فایده های نظم در اتوبوس/خانه یا مدرسه یانانوایی و....

 

شمارش 3 ویژگی برای لباس پوشیدن مناسب مهمانی یا محل کار .......

شمردن 4نمونه رفتار مناسب برای سوار شدن در اتوبوس /خیابان/مهمانی

آشنایی با قوانین سوار شدن به اتوبوس-آشنایی بااشکال هندسی

یادآوری مفاهیم بالا-پایین-چپ.راست/شمارش ردیف وستون/شمارش افرادردیف وستونها/آشنایی با مفهوم ساده حجم

 

 

علم

3نمونه از مسئولیتهای انسان در

رابطه با نعمتهای پروردگاررابیان نموده وعمل کند

رعایت بهداشت در محیط

بکار بردن 4نمونه از اشکال هندسی جهت زیبا سازی محیط

انجام 5فعالیت مناسب جهت کشیدن نقاشی زیبا از تم 3

 

پیاده کردن رفتارهای مناسب با توجه به مکانی که در آن قرار می گیرند

شمارش 4نمونه از رفتارهای مناسبی که در طول روز در محیط های مختلف

می بیند

بطور تقریبی حجم اجسام مختلف را با یکدیگر مقایسه کند

مقایسه ظرفیت اتوبوس با ماشین سواری(حجم وتعداد)

شمارش 3نمونه رفتاردرراستای عبور از خیابان

مهارت ساختن شکلهای هندسی با روشهای مختلف(چوب کبریت.نقطه چین یا حتی توضیح دادن)

عمل

شمارش چند نعمت پروردگار

 که در تصویر آمده

 

ارز ش قائل شدن برای هوای پاک –

برشمردن 5 رفتار که موجب حفظ وسایل

(اتوبوس/وسایل کلاس یا منزل) میگردد

شمارش 3 رفتار که نشان دهنده تعهد به خانواده یا به جامعه باشد

رعایت حقوق افراد در اتوبوس ومدرسه

شمارش 3نمونه رفتار مناسب در هنگام سوار شدن به اتوبوس

یا داخل مهمانی

اخلاق

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 13:47  توسط زهرا صریریان  | 

الگوی هدف گذاری یک واحددرسی ریاضی در پایه اول ابتدایی )تم2-امنیت)

 

 

خدا

خلقت

خلق

خود

 

تفکر در مورد نعمتهای خدا که

 در تصویر است

تشخیص کارکرد چراغ راهنما-تشخیص ساختمانها ودرختها از نظر شکل وتعداد

تشخیص حقوق دیگران-تشخیص نوع پوشش

افرادتصویر

گمانه زدن-تشخیص جهت چپ وراست-تشخیص شباهتها

وتفاوتها در اندازه وشکل درختها و......-طراحی داستان برای

 تصویر-تشخیص اشکال هندسی –ردیف –ستون ویافتن الگو

تصویردر

تفکر

وتعقل

توجه به رعایت قوانینی که منجر

به رضایت واطاعت خدا می شود

علاقمندی به حفظ طبیعت –پذیرش مقررات راهنمایی با توجه به در ک اهمیت آنها

پذیرش حقوق دیگران

باور قوانین زاهنمایی ورانندگی(عابر وسواره –شناخت خط کشی –چراغ راهنما و......)پذیرش کاربرد مفاهیم ریاضی در وابط

اجتماعی

ایمان

آشنایی وشمارش5 نمونه

از نعمتهای خدا در بدن خود که باعث حفظ انسان از خطر میشود

دانستن فرایند واهمیت کمربند ایمنی

شمارش فواید چراغ راهنما وخط کشی

دانستن مفهوم رنگهای چراغ راهنما

دانستن تعدادافراد ودرختان

شمارش افرادداخل ماشین

شمارش افراد حاضر در خیابان به تفکیک جنس یا حدود سنی

یادآوری مفاهیم چپ وراست .بالاوپایین .قبل .بعد.شمارش 1

تا5-ترتیب اول .دوم.سوم.-اشکال هندسی –آشنایی با مفاهیم جلو-پشت

 

 

 

علم

شمارش حداقل 3نعمت

موجود

در تصویر

انجام 4نمونه رفتار برای

 حفظ امنیت خانواده

شمارش درختان محیط مدرسه.خانه.و..

شمارش 5 خط از خطوط عابر پیاده-

نشان دادن 3شکل چهارگوش در تصویر یادر کلاس یاسایر محیط ها-نشان دادن 2ستون و3ردیف در کلاس

شمارش 4نمونه ازرفتارهای مناسب عبور از خیابان

شمارش 3نمونه از رفتارهای نامناسب در خیابان

استفاده از مفاهیم ریاضی درروابط اجتماعی دررعایت مقررات

عبور ومرور – توانایی شمارش /جهت یابی /داستان گویی از تصویر/ توانایی مشاهده دقیق  اطراف/رعایت نکات ایمنی در محیط پیرامونی

عمل

شمارش 2نومنه رفتاری که

موجب رضایت خداوند می شود

شمارش 3نمونه از رفتارهای مناسب

محیط اجتماعی

احترام به حقوق دیگرانوحفظ امنیت آنها

شمارش 5 نمونه از رفتارهای محترمانه

باافراد

رعایت قوانین راهنمایی –شمارش  وذکرمراحل عبور از خیابان

شمارش کارهایی که قبل از خروج از خانه انجام می دهیم

اخلاق

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 13:45  توسط زهرا صریریان  | 

الگوی هدف گذاری یک واحددرسی ریاضی در پایه اول ابتدایی )تم1-رزق وروزی)

 

خدا

خلقت

خلق

خود

 

اندیشیدن در باره نعمتهای خدا

 از طریق شمارش نعمتها وبررسی  نظم اشکال هندسی ونزدیکی به

دانایی خداوند

تفکر در باره چینش وسایل داخل

اتاق ومناب سازی وتغییر در

چگونگی چینش وخلق چینش های متنوع

درست صحبت کردن وبیان افکار به کمک

مفاهیم ریاضی برای دیگران-یافتن رابطه

بین افراد وتعدادوسایل

بیان تعداداشیا بدون شمارش –تشخیص تفاوت سطر وستون

یافتن الگوهای موجوددر شکل ومحیط پیرامونی-درک ارتباط

تعدادافراد واشیا ی شکل صفحه-داستان سازی در مورد اشکال .

ریاضیات واعدادداخل شکل

تفکر

وتعقل

باور به نقش ریاضیات

(شمارش-اشکال وروابط)

در آفرینش هستی

علاقه به شمارش نعمتهای موجود در

سرسفره –بحث در مورد

درست استفاده کردن نعمتها

استفاده از مفاهیم اعداد.اشکال وجهت یابی برای برقراری ارتباط بهتربا افرادمنزل

ریاضیات عاملی جهت نظم بخشی به افکار وبیان آن به منظور

برقراری ارتباط بادیگران است

ایمان

آشنایی وشمارش نعمتهای خدا در تصویرودر منزل

شمارش نعمتهای موجوددر صفحه

بیان شکل هندسی هریک از اشیای

موجوددر صفحه

دانستن رابطه بین شمارش وپذیرایی ازاهل منزل(تعدادبشقاب و....)-بیان تعدادافراد خانواده-(تعداددختران وپسران

شناخت مفاهیم بالا-پایین-چپ-راست-ردیف-ستون-قبل-بعد

-اول-دوم-سوم-آخر-سه گوش-چهارگوش فایده صبحانه خوردن وآداب صبحانه خوردن

 

 

 

علم

 

رسم یک نقاشی به کمک اشکال

وشمارش اشیا واستفاده از جهت ها

- بیان احساس شان از شمارش ومشخص کردن جای اشیا و

افراد ودر ک رابطه پدیده ها

 

آدرس دادن به کمک مفاهیم-اعدادواشکال

استفاده از شمارش برای پذیرایی از افراد منزل

رشد قوه بیان وتوضیح وتوصیف-رشدادراک کلامی-کارباانگشتان مانندچای ریختن لقمه گرفتن و.......-داستانی دررابطه باتصویر ومفاهیم مربوطه بسازد

عمل

شمارش چند نعمت پروردگار

 که در تصویر آمده

شمارش چند نمونه کار به منظور

 صرفه جویی در مواد غذایی

مهارت گوش کردن به صحبتهای افراد خانواده مخصوصا والدین-

شمارش چندکارخوب در آشپزخانه- بااستفاده ازرابطه بین سن وتعدادافراددر نحوه رفتار خود مانند جای نشستن –حرف زدن –غذا خوردن و............. دقت نماید

اخلاق

 

+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 13:41  توسط زهرا صریریان  | 

طرح درس تم 9

 

خود

خلق

خلقت

خدا

 

تفکر

و

تعقل

 

 

بیان تعداد اشیا با شمارش - یافتن الگوی موجود در تصویردرک مفهوم تقارن - تمرین جمع و تفریق - آموزش عدد صفر ترتیب اعداد صفر تا 5 – تشخیص تفاوت سطر و ستون

درست صحبت کردن و بیان افکار به دیگران به کمک مفاهیم ریاضی برای دیگران پیدا کردن نمونه هایی از کاربرد ریاضی در فعالیت های روزمره و زندگی

اندیشیدن در مورد الگوی ریاضی در طبیعت

اندیشیدن در مورد نعمت های خدا از طریق شمارش نعمت ها

 

ایمان

 

پذیرش اهمیت ریاضی در زندگی فردی

برقراری ارتباط با دیگران

استفاده از مفهوم عدد برای برقراری ارتباط بهتر

علاقه به شناخت نعمت های خدا و درک تفاوت بین نعمت ها

توجه به اهمیت اعداد و محاسبات ریاضی در مسائل دینی – نماز – فروع – اصول – تعداد ائمه – تعداد پیامبران

 

علم

 

شناخت ردیف و ستون – اول و آخر - تعداد – اول و دوم و سوم – شناخت اعداد – تشخیص عدد مجموعه - ترتیب اعداد از صفر تا پنج - نوشتن عدد مجموعه مفهوم جمع و تفریق و به دست آوردن حاصل آن – تقارن – آداب نشستن در کلاس – ارتباط برقرار کردن با دیگران – شناخت پرچم – رهبر – آشنایی با نقشه ی ایران

رابطه بین شمارش و تعداد افراد کلاس میان تعداد دوستان

شناخت اشکال هندسی در طبیعت توانایی جمع بین نعمت های خدا در محیط اطراف و در اعضای خود

شمارش نعمت های خدا در کلاس و مدرسه و اعصای خود

عمل

 

رشد قوه ی بیان – رشد ادراک کلامی – کار با انگشتان دست برای رنگ آمیزی – توانایی نمایش اعداد – داستان گویی – توانایی در جمع و تفریق ساده – توانایی در تشخیص تقارن اشیا و الگویی

نشان دادن کار برد جمع در جامعه - شمارش وسایل موجود - شمارش افراد خانواده - شمارش صفات خوب

پیدا کردن اشکال و اشیا متقارن در طبیعت

کاربرد  جمع در نماز 

 

اخلاق

 

شمارش کارهای خوبی که انجام داده است

محاسبه ی کار های خوب دوستان خود

شمارش کارهای خوبی که در خانواده انجام داده می شود -  شمارش کارهای خوبی که در جامعه و مدرسه  انجام شده است  - شمارش صفات خوب دوستان

شمارش تعداد نعمت های خدا در محیط اطراف

شمارش صفات خوب خدا که دارد

شمارش صفاتی که خدا ندارد

الگوی هدف گذاری یک واحد درسی ریاضی در پایه اول ابتدایی (تم 9– کلاس درس)

 

نام درس:تم 9                       شماره صفحه:58

اهداف آموزشی:آشنایی با مفهوم شمارش ونوشتن اعداد-ردیف وستون-قبل وبعد-آشنایی باخط نشان

اهداف مهارتی:به کاربردن شمارش درمنزل-پرورش مهارت برقراری ارتباط-درست صحبت کردن-تمرکزافکار-ادب درکلاس-یادگیری مهارت درس نشستن درکلاس-به نوبت صحبت کردن-یادگیری مهارت های لازم زندگی دراجتماع

فعالیت های یاد دهی ویادگیری

روش تدریس

وسایل

محیط آموزشی

ارزشیابی

 

دانش آموزان تعدادوسایل کمتر از5تای داخل کیف خود را بشمارندوبرای آن خط نشان بکشند.

تعدادی از دانه های کیسه ریاضی راروی میزگذاشته وبرای آنخط نشان بکشندتعداد رابگویدوعددمربوطه رابنویسد.

پرسش هایی درموردتعدادوسایل واشیایی که درکلاس است مطرح می کنیم.

داستان تم راگفته ودرآن به تعداد چیزهایی که در آن است اشاره کنند.

تکلیف برای دانش آموزان کلامی:با توجه به

تصویراعدادرا شمرده وبگویند.

دانش آموزان تصویری:باتوجه به عددنقاشی

برای آن بکشند.

دانش آموزان دست ورز:باتوجه به عدداز مهره های داخل کیسه جدا کنند.

داستان گویی

 

پرسش وپاسخ

 

کار درگروه های کوچک

کیسه ریاضی

اشیا موجوددر کتاب وکلاس

تعداددرختان مدرسه درصورتی که کمتر از 5 باشند

تعذاذ شیرهای آب

تعداد پنجره ها

کلاس-منزل -خیابان

تکمیل داستان

پیدا کردن الگو

شمارش اعداد در محیط های متفاوت

تمرین نوشتن اعداد

 

                                     

 

نام درس:تم9                             شماره صفحه:59

اهداف آموزشی : شمارش اعداد - نوشتن اعداد-به کار گیری مفهوم عدد درمحیط-برقراری ارتباط کلامی-معرفی نماد5

اهداف ضمنی : نام بردن سه نعمت خدا – اهمیت شمارش در زندگی – شمردن کارهای خوبی که انجام داده است .

فعالیت های یاد دهی و یاد گیری

روش تدریس

رسانه و ابزار

محیط آموزشی

ارزشیابی

5 دانش آموز جلوی کلاس آورده پچه ها بشمارند

دسته های5تایی از شکل های مختلف درست کرده تا بشمارند

ازکیسه ریاضی دسته های 5تایی جدا کنند.

ازدانش آموزان بخواهیم به صفحه تم

برگشته اشکال داخل تصویر را بشمارند.

بازگشت به صفحه اصلی وعدد5رادر

کتاب بنویسند

پرسش وپاسخ

کارگروهی(مشارکتی)

 

داستانگویی

 

چینه

انگشتان دست

اشیایی که داخل کیسه دارند

کتاب

تصویر تم

کلاس

ارزشیابی ورودی:شمارش اشیا در دسته های 5تایی

ارزشیابی عملکردی

 

 

نام درس:تم9                                شمارش صفحه:60

اهداف آموزشی:درک مفهوم تقارن ازکل به جز- الگویابی-شناخت اشکال هندسی

اهداف ضمنی:رنگ آمیزی-تشخیص تقارن اشکال

فعالیت های یاد دهی   و یاد گیری

روش تدریس

رسانه وابزار

محیط آموزشی           ارزشیابی

 

 

 

به صورت مجسم:بااستفاده از دانش آموزان آموزش راشروع می کنیم

 

بااستفاده از اشکالی که خط تقارن دارند خط تقارن را آموزش می دهیم.

از دانش آموزان می خواهیم به تم

برگردند وشکل هایی که تقارن دارند راپید کنند.

درصفحه کتاب رنگ آمیزی را انجام دهند

تصویر کتاب راتوضیح دهند

تصویری روی صفحه ی شطرنجی

کشیده از بچه ها می خواهیم کامل کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمایشی

پرسش وپاسخ

کار گروهی

اشیا موجود در محیط اطراف که تقارن دارند مانند کلیبس مو- گلدان – رحل قرآن

کلاس درس             ارزشیابی ورودی برای تشخیص

                            تقارن

                            ارزشیابی عملکردی       

 

                              ارزشیابی پایانی:کار درکتاب

 

نام درس:تم9                  شماره صفحه:61

اهداف آموزشی:شمارش ونوشتن اعداد-انتقال ویادگیری مفهوم جمع وحاصل آن

اهداف ضمنی:به کار گیری جمع در زندگی

فعالیت های یاد دهی و یادگیری

روش تدریس

رسانه وابزار

محیط آموزشی

ارزشیابی

دانش آموزان  درگروه با استفاده از انگشتان دست وچینه ها یا اشکال مختلف

جمع را نمایش می دهند.

عدد مربوط را می نویسند

در بازگشت به تم برای دانش آموزان نشسته در نیمکت علاوه بر شمارش جمع بگویند.

پرسش وپاسخ

کار گروهی

 

کتاب-  تصاویر

چینه –اشیا داخل کیسه ی ریاضی –انگشتان

کلاس

ارزشیابی ورودی :شمارش اشیا  -چینه

ارزشیابی عملکردی

ارزشیابی پایانی:تکمیل کتاب

نام درس:تم9                        صفحه 62

اهداف آموزشی:شمارش و نوشتن اعداد –آموزش نماد صفر با استفاده از مفهوم کاهشی

فعالیت های یاد دهی یاد گیری

روش تدریس

رسانه  وابزار

محیط آموزشی

ارزشیابی

با نشان دادن شکل وابزار های مختلف مفهوم

کاهشی را آموزش داده تا به صفر برسیم.

 

بازگشت به تم وبرای تعدادنیمکت وتعداد      

دانش آموزان هر دو نیمکت یک تفریق بگویند

 

انجام تمرین های صفحه 62

 

تکلیف:برای تعداد مدادهای مشکی وقرمز موجود در نیمکت یک تفریق بگوید.

پرسش وپاسخ

داستان گویی

کار گروهی

اشیا موجود در کیسه

ریاضی –چینه ها

 

کلاس درس--مدرسه

ارزشیابی ورودی:شناخت اعداد

ارزشیابی عملکردی:نوشتن عدد هر دسته

ارزشیابی پایانی:انجام کار در کتاب

 

نام درس:تم 9                                             صفحه 63

اهداف آموزشی : شمارش اشیاء – نوشتن اعداد – توجه به ترتیب اعداد از صفر تایی

فعالیت یاد دهی یادگیری

روش تدریس

رسانه

محیط

ارزشیابی

شکل ها را شمرده و جدول را کامل کنند و عدد را بیان کنند.

 

بازگشت به تم و

 

عدد مربوط به دانش آموزانی که در نیمکت هستند را بگوید.

 

تعداد قاب عکس ها و تعداد پنجره ها را بگوید .

 

عدد های مربوط به صفحه ی 63 را به طور صحیح بنویسد.

داستان گویی

 

پرسش و پاسخ

 

کار با ابزار

اشکال و تصاویر مختلف

 

کیسه ی ریاضی

چینه ها

کلاس

ارزشیابی ورودی

 

ارزشیابی عملکردی

 

ارزشیابی پایانی

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۰ساعت 9:37  توسط زهرا صریریان  | 

طرح درس تم 24

اهداف اموزشي

1.اشنايي با مفهوم بين –كنار-چپ-راست-پشت-جلو

2.اشنايي با اشكال هندسي

3.اشنايي با مفهوم گوشه

4..استفاده اذ ابزارچوب خط

5.توانايي اشكال عدد بوسيله ي انگشتان

6.كسب مهارت وتوانايي در به دست گرفتن خط كش

7.رسم اشكال هندسي بوسيله ي شابلون

8. تعليم دادن به اطلاعات مثل ترتيب دادن به اعداد در هم ريخته

9.درك عدد به صورت طول

10.استفاده از نماد اشكال

اهداف مهارتي

1.استقبال از مهمانها

2. پذيرايي از مهمانها

3.بدرقه ي مهمان

4. احترام به مهمان

اهداف شناختي

1.تربيت كودكان-همسالان-بزرگترها

2. حافظه ي شمارش بصري

3. حافظه ي شمارش سمعي

4.اهميت مهماني رفتن و اداب معاشرت در دين ما مسلمانان

اهداف نگرشي

1.با رفت و آمد با افراد ، رفتار خوب را ياد مي گيريم.

        تهيه كنند گان: عا طفه خليفه سلطاني   

       شهين سليماني نژاد  

        مريم صادقي

         روش تدريس رياضي  گروه ب

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۰ساعت 9:32  توسط زهرا صریریان  | 

طرح درس تم 4

خدا

 

خلقت

خلق

خود

 

انديشيدن درباره افرينش نعمت هاي خدا از قبيل پدر.مادر وتفكر در اشكال هند سي كه خداوند توانا افريده است.

تفكر درباره چگونگي چيدن اسباب اتاق پذيرايي و اينكه چه چيزهايي در محوطه پذيرايي بايد مورد استفاده قرار گيرد

چگونگي برخورد با مهمان و پذيرايي از انها

بيان تعداد اشيا-تشخيص جلو و عقب/ بالا و پايين-وسط/كنار/بين-يافتن الگو ها در محيط پيراموني-داستان سازي در مورد طرح تم و بيان الگوها

 

تفكر و تعقل

ايجاد باور در دانش اموز كه خداوند از الگو ها و اشكال هندسي در افرينش خلقت استفاده كرده

علاقه مند كردن دانش اموز به ديدن و شمارش نعمت هاي پيرامونش و درست استفاده كردن از نعمت ها.

بتواند با استفاده از اعداد و اشكال و جهت يابي با همسالان و كوچكترها ارتباط برقرار كند.

رياضيات عاملي براي نظم بخشيدن به زندگي و برقراري ارتباط با ديگران و احترام به انها ميباشد.

 

 

ايمان

شمارش نعمت هاي خدا در منزل و مهماني.

بيان اشكال هندسي و پيدا كردن الگو هاي موجود در صفحه.

دانستن رابطه بين شمارش و پذيرايي از مهمانان(تعداد بشقاب و قاشق و...) بيان تعداد مهمانان و تعداد دختران و پسران.

شناخت مفاهيم وسط/بين/كنار-چپ و راست-جلو/پشت –جلو/عقب-اشكال ساده هندسي رديف.

 

 

علم

تشكر زباني(كلامي) از خدا

رسم يك نقاشي به كمك اشكال هندسي – بيان كردن اينكه هر چيز بايد در جاي خود و هر كار در وقت معيني انجام شود.

استفاده از شمارش براي پذيرايي از مهمان ها –الگويابي براي چيدمان بهتر .

رشد قوه ي بياني(كلامي)- ادراك تصويري – كار با انگشتان دست مانند بازي كردن.ميوه پوست گرفتن و... و بيان داستاني در رابطه با تصوير

 

 

عمل

شمارش چند نعمت خدا كه در تصاويرامده است.

شمارش چند نمونه كار براي صرفه جويي در مواد غذايي  و به اندازه نياز مصرف كردن

مهارت گوش دادن به اعضاي خانواده هنگام امدن مهمان به منزل

شمارش چند كار خوب كه بايد زماني كه مهمان ميايد انجام داد.مثل احترام به بزرگترها و خوب رفتار كردن با كودكان- مؤدب بودن- تميز غذا خوردن و...

 

 

اخلاق

الگوي هدف گذاري تم 4 :رفتن به مهماني

زمان

ارزشيابي

محيط اموزشي

رسانه /ابزار

روش تدريس

فعاليت هاي ياد دهي يادگيري

رديف

 

 

تعريف داستان و اشاره به شمارش اشيا و ترتيب انها

 

 

پرسيدن مفاهيم بالا/ پايين.چپ و راست-عقب و جلو/كنار/بين/وسط

 

كلاس

 

 

 

 

نمازخانه ي مدرسه

 

لوح اول

 

 

 

 

                     استفاده از اشيا براي نشان دادن چپ و راست – بالا و پايين-كنار.بين و وسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           نشان دادن اشياي پيرامون براي شناخت اشكال هندسي ساده

 

داستان گويي

 

 

 

نمايش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

كار گروهي

از دانش اموزان ميخواهيم به دقت به اين صفحه نگاه كنند سپس با انتخاب تعدادي از انها يك نمايش كوتاه در كلاس اجرا مي كنند چند نفر نقش ميزبان و چند نفر نقش مهمان.سپس از انها ميخواهيم مواردي را كه هر دو طرف  رعايت مي كنند را به صورت نمايش اجرا كنند.

 

 

 

پرسش هايي در مورد چگونه رفتار كردن با ميهمان و استقبال و بدرقه ي مهمان از دانش اموزان/ميشود همچنين اداب مهماني رفتن از انها پرسيده شود.چگ.نگي پذيرايي از انها نيز پرسش ميشود

 

از چند نفر ميخواهيم داستان تصوير را پس از نمايش تعريف كنند تا به اهداف اموزشي نزديك شويم

 

از دانش اموزان كلاس ميخواهيم مفاهيم تصاوير را تعريف كنند از تصويري ها مي خواهيم تعدادي از اشكال هندسي را كه ميبينند بكشند و از دست ورزها ميخواهيم چند شكل هندسي را با ابزار تهيه كنند.

 

 

به نام خدا

 

نام درس:تم 4 رفتن به ميهماني              شماره صفحه:22

 

اهداف اموزشي: اشنايي با مفاهيم وسطم بين/ كنار- چپ و راست / جلو/ پشت – جلو/عقب/ اشكال هندسي ساده -رديف

 

زمان

ارزشيابي

محيط اموزشي

رسانه/ابزار

روش تدريس

 

فعاليت هاي ياددهي يادگيري

رديف

 

 

تشخيص دست چپ و راست

 

 

تشخيص انتقال انگشتان دست چپ به راست

 

تشخيص ادامه ي الگوي پايين صفحه

 

كلاس

 

 

 

حياط مدرسه

 

 

 

منزل

 

انگشتان دست

 

توضيحي

 

 

 

 

پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

كارگروهي

 

 

چينه هاي رنگي دفتر شطرنجي

از دانش اموزاي كه در يك رديف نشسته اند مي خواهيم با انتقال انگشتان دست چپ به دست راست اعداد 3 تا5 را نمايش دهند و ما نظارت مي كنيم.

 

اگر دانش اموزي اشتباه كار كرد خودمان با انگشتان دست نمونه هايي از آن را كار مي كنيم.

 

 از دانش اموزان كلاس مي خواهيم درباره ي انتقال انگشتان خود توضيح دهند.

 

در آخر به تكرار الگو و ادامه ي آن در تم اشاره مي كنيم البته قبل از آن نمونه هايي از الگو را در دفتر شطرنجي يا به طور ملموس با چينه هاي رنگي انجام مي دهند سپس تمرين كتاب كامل مي شود.

 

نام درس:بشمار و بگو                     صفحه:25

 

اهداف آموزشي:1- توانايي انتقال عدد انگشتان دست چپ به دست راست   2- درك اوليه نسبت به مفهوم جمع 3- رشد ادراك كلامي 4- بيان نمايش هاي مختلف يك عدد 5- تشخيص و تعيين الگوي تكرار شونده 6- توانايي ادامه دادن يك الگوي شطرنجي 7- رشد استدلال در دانش اموزان

 

 

 

زمان

ارزشيابي

محيط آموزشي

رسانه/ابزار

روش تدريس

فعاليت هاي ياددهي و يادگيري

رديف

 

15دقيقه

 

 

 

 

10 دقيقه

 

 

 

 

 

15 دقيقه

 

توانايي برقراري تناظر يك به يك

 

اينكه آيا مي تواند ازجز به كل تصوير را ببيند وكار خواسته شده را انجام دهد.

 

تشخيص چوب خط

 

كلاس

 

ميله هاي رنگي

 

 

 

چينه هاي رنگي در چند رنگ

 

تخته و گچ

 

فعاليت فردي

 

 

 

پرسش و پاسخ

 

 

 

توضيحي

 

تعدادي اشيا‍‍‍‍،متفاوت با تعداد 1 تا 5 تهيه كرده روي ميز مي چينيم البته با ترتيب و نظم معين.سپس از تعدادي از دانش اموزان مي خواهيم كه تعداد هر شيء را بشمارند و بگويند (به تم برمي گرديم)

 

از تعدادي ديگر ميخواهيم با توجه به تعداد اشياء مورد نظر روي تخته چوب خط رسم كنند وبه اين ترتيب رسم چوب خط آموزش داده مي شود.

 

نام درس:بشمار و رنگ كن          صفحه:24

 

اهداف آموزشي:1- آمارو سرشماري  2- تناظر يك به يك با استفاده از ابزار چوب خط  3- توانايي ديدن از جز به كل

 

 

زمان

ارزشيابي

محيط آموزشي

رسانه/ابزار

روش تدريس

فعاليت هاي ياددهي- يادگيري

رديف

 

 

15 دقيقه

 

 

 

10 دقيقه

 

 

 

15 دقيقه

 

تشخيص گوشه ها و لبه ها و بيان تعداد گوشه ها و لبه ها

 

 

 

گوشه ها و لبه ها

 

 

 

 

تشخيص دادن يك الگوي و توانايي ادامه آن

 

 

 

 

 

 

 

كلاس درس

 

ني هاي رنگي

 

 

 

 

 

گل هاي مغناطيسي

 

 

 

چوب كبريت

 

 

كاغذ رنگي

 

مشاركت گروهي

 

 

 

 

پرسش و پاسخ

 

 

 

 

فعاليت هاي فردي-گروهي

از دانش اموزان مي خواهيم گروههايي تشكيل دهند؛سپس به هر گروه تعدادي ني هاي رنگي مي دهيم تا با استفاده از آن ها اشكال هندسي درست كنند.

 

در هر گروه از يك نفر در مورد چگونگي درست كردن شكل و تعداد گوشه ها و لبه ها پرسش مي شود،همچنين با استفاده از چينه يا ابزار ديگر از آن ها مي خواهيم در گروهها الگوهايي تهيه كنند تا آن ها را به فعاليت پايين كتاب هدايت كنيم.

 

از تعدادي دانش اموزان مي خواهيم الگو ها را بيان كنند.

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

نام درس:بشمار و بگو                 صفحه:23

 

اهداف اموزشي:1- درك اوليه نسبت به ضلع و زاويه  2- اشنايي اوليه با اشكال هندسي  3- توانايي ساخت اشكال هندسي با ابزار هايي مثل: ميله و چوب كبريت و... و ارتباط آن با تفكر عددي

 

 

زمان

ارزشيابي

محيط آموزشي

رسانه/ابزار

روش تدريس

فعاليت هاي ياد دهي –يادگيري

رديف

 

 

 

 

 

عملكردي

 

 

 

 

 

تشخيص

 

 

 

 

كلاس

وسايل كيسه رياضي

مثل:

ني،چوب كبريت، مداد رنگي

 

 

خود بچه ها

 

 

انگشتان دست خودمان و بچه ها

 

 

كتاب

 

 

 

 

 

لوحه

 

 

 

چوب خط

 

 

 

كار گروهي

 

 

استفاده از خود بچه ها

 

 

 

پرسش و پاسخ

اول لوحه مربوط به اين تم در باره اداب معاشرت رفتاربا مهمان و تصاوير مربوط به تصوير را توضيح مي دهيم.مقدار چيزها و نظرات-جمعيت ها را نيز توضيح ميدهيم.بعد براي ساختن شكل ها از ني،چوب كبريت يا ميله استفاده مي شود كه شكل هاي مختلف را كه درست كردند مقدار ميله ها را نيز بايد بگويند.گوشه ها را نشان ميدهيم.براي رنگ اميزي نيز براي او توضيح مي دهيم كه بايد مثل كتاب رنگ اميزي كرد.طرز كار با شابلون  و كشيدن اشكال هندسي را اموزش مي دهيم  كه اين كار در دفتري كه شطرنجي است  استفاده مي شود.براي شمارش كردن از خود بچه ها يا چيزهاي اطراف استفاده ميكنيم.و به تعداد هر كدام  يك چوب خط مي گذاريم،جمع عددها را با استفاده از انگشتان دست به صورت انتقالي انجام مي دهيم.براي كامل كردن جدول هايي كه رنگ اميزي است مثل صفحه ي كتاب عمل مي كنيم صفحه هاي مربوط به هر محث را كامل توضيح مي دهيم.تكاليف مربوط به منزل را توصيه مي كنيم انجام دهند.جدوول شگفت انگيز را پاي تخته مي كشيم و بعد به بچه ها مي گوييم حل كنند-طول را به وسيله ي چينه ها توضيح مي دهيم.

 

 

اهداف اموزشي

1.اشنايي با مفهوم بين –كنار-چپ-راست-پشت-جلو

2.اشنايي با اشكال هندسي

3.اشنايي با مفهوم گوشه

4..استفاده اذ ابزارچوب خط

5.توانايي اشكال عدد بوسيله ي انگشتان

6.كسب مهارت وتوانايي در به دست گرفتن خط كش

7.رسم اشكال هندسي بوسيله ي شابلون

8. تعليم دادن به اطلاعات مثل ترتيب دادن به اعداد در هم ريخته

9.درك عدد به صورت طول

10.استفاده از نماد اشكال

اهداف مهارتي

1.استقبال از مهمانها

2. پذيرايي از مهمانها

3.بدرقه ي مهمان

4. احترام به مهمان

اهداف شناختي

1.تربيت كودكان-همسالان-بزرگترها

2. حافظه ي شمارش بصري

3. حافظه ي شمارش سمعي

4.اهميت مهماني رفتن و اداب معاشرت در دين ما مسلمانان

اهداف نگرشي

1.با رفت و آمد با افراد ، رفتار خوب را ياد مي گيريم.

        تهيه كنند گان: عا طفه خليفه سلطاني   

       شهين سليماني نژاد  

        مريم صادقي

         روش تدريس رياضي  گروه ب

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۰ساعت 9:25  توسط زهرا صریریان  | 

طرح درس تم 11

                                                                                                                         بسمه تعالی

                                             تهیه کنندگان :

                                                       اشرف طالبیان                 *                         سپیده درون جلالی                              *                    سمیه ستاری

                                                مدرسان :

                                                   سرکار خانم ها                  صریریان و صادقی

به نام خدا

الگوی هدف گذاری یک واحد درسی ریاضی در پایه اول ابتدایی(تم 11 – دبستان دخترانه ریحانه)—تعطیل شدن مدرسه

 

                                  خود

                    خلق

                        خلقت

                 خدا

     تفکر و تعقل

1.بیان تعداد دانش آموزان بدون شمارش

2. یافتن الگوی موجود در شکل و محیط پیرامون

3. داستان سازی در خصوص تصویر

-درست صحبت کردن و بیان افکار

به کمک مفاهیم ریاضی برای

دیگران

-یافتن رابطه صمیمی بین افراد کلاس

-تفکر درباره نحوه ی قرار گرفتن هر

چیزی درجای خودودر محیط پیرامون

-اندیشیدن درمورد الگوهای ریاضی در

طبیعت

-اندیشیدن درباره نعمتهای

خدا

-اندیشیدن درباره نظم و

ترتیب هرچه خدا آفریده است

   ایمان

ریاض عاملی جهت نظم در روابط اجتماعی بین افراد

جامعه و مدرسه

استفاده از دسته های مساوی در

برقراری ارتباط با دوستان

علاقه به شمارش نعمت های موجود در

مدرسه و درست استفاده کردن از نعمتها

باور به نقش ریاضی درستی

عالم

         علم

-شناخت مفاهیم چپ و راست – ستون – ردیف – بالا و

پائین

-آشنایی با شماش و اعداد

دانستن رابطه بین شمارش اشیاء

پیرامون مدرسه – جامعه – طبیعت

و....

خلقت انسان جهت زندگی اجتماعی و

ارتباط با یکدیگر

 

یاری و کمک به یکدیگر برای

نزدیک شدن به خدا با توجه

به زندگی اجتماعی

      عمل

رشد قوه ی عقلی جهت یادگیری دروس-رشد ادراکی

کلامی و تصویری-خلاقیت-داستان سازی در رابطه با

دروس آموزش داده شده

برقراری اتحاد-دوستی –مهربانی-

صمیمیت-محبت در منزل و اجتماع

آفریدن نیروی انسانی جهت ساختن

مراکز آموزشی

توجه به نعمت های خدا جهت

رفع نیازهای ما و در کنار آن

یاری جستن از خدا

     اخلاق

نظم و ترتیب-ورود و خروج منظم-اتحاد و همبستگی-

رعایت قوانین معین شده-برشمردن چند کار خوب

در جامعه و محیط پیرامون

مهارت گوش کردن به صحبت های

اولیای مدرسه

کمک به خدمتگذار مدرسه جهت

پاکیزگی بیشتر خنه دوم خود

شکر نعمت های خدا

 

 

 

نام درس:                                                                                                                                                                        شماره صفحه:صفحه 72مربوط به تم11

اهداف آموزشی: 1-شمارش اشیاء تا 8          2-به کارگیری مفهوم شمارش در محیط پیرامون     3-برقراری ارتباط کلامی           4-تشخیص مفهوم کاردینالیتی و تناظر یک به یک

اهداف ضمنی: نام بردن 5نعمت خدا

 

ردیف

             فعالیت های یاددهی و یادگیری

 روش تدریس

       رسانه/ابزار

محیط آموزشی

          ارزشیابی

زمان

 

 

 

  1

از دانش آموزان می خواهیم درهرگروه اشیائی رااز کیسه

ریاضی بیرون آورده مثلا 6تا گردو....سپس از آنان میخواهیم

همانقدر که گردو دارند از اشیاء دیگر روبروی آن قرار دهد

تا تناظر یک به یک برقرار شود یا اینکه چند دانش آموز

روبروی کلاس می آوریم که بدون کیف ایستاده اند . حال

از یک گروه می خواهیم تا به هر شاگرد یک کیف بدهد

و تاکید داریم همانقدر که شاگرد داریم کیف هم داریم و....

 

 

 

پرسش و پاسخ

 

 

 

اشیاء موجود در کیسه ریاضی

و خود دانش آموزان

 

 

 

کلاس-  حیاط

مدرسه

 

 

 

ارزشیابی ورودی برای

شمارش اعداد کمتر از7

 

 

 

 

  2

از دانش آموزان می خواهیم به صفحه تم برگردند.تعداد

دانش آموزان-کیف هایی که پشتشان آویزان است-کفش هایی

که پوشیده اند-مقنعه هایی که دارند-پرنده هایی که روی دیوار

مدرسه است—در اینجا از واژه ی بالا-پائین-چپ-راست-قبل

و بعدو...استفاده می کنیم.توجه می کنیم که دانش آموز کل

تصویر را ببیندو اجزای آن را نیز ببیند.

 

 

کار گروهی

 

 

کتاب – تصویر تم 11

 

 

 

 

 

کلاس-حیاط

مدرسه

 

 

ارزشیابی عملکردی

 

ارزشیابی عملکردی

 

   

درضمن توجه به بچه های کلامی که اجزای تصویر را نام می برند

فراموش نمی شود .

*تکلیف :  داستان جالبی از یک روز مدرسه خود بیان کنند .

 

 

داستان سازی

 

 

کتاب

 

 

 

 

ارزشیابی پایانی

 

 

به نام خدا

نام درس :                                                                                                                                                                         شماره صفحه :صفحه 73 مربوط به تم 11

اهداف آموزشی :1-درک مفهوم کاردینالیتی یک مجموعه        2- درک مفهوم برابر               3-آموزش نماد مساوی

اهداف ضمنی : شمارش وسائل موجود در کلاس که مجموعه ی مساوی و برابر داشته باشد مثل لباس هر دانش آموز

ردیف

                فعالیت های یاددهی و یادگیری

روش تدریس

        رسانه/ابزار

محیط آموزشی

           ارزشیابی

زمان

 

 

   1

از دانش آموز می خواهیم از کیسه ریاضی کمک بگیرد و مجموعه هایی مساوی درست کند تا کاملا این موضوع جا بیفتد. می توان در این درس از مجموعه های نامساوی نیز استفاده کرد اما از علامت نامساوی اسمی نمی بریم.حال تعدادی دانش آموز جلوی کلاس آورده به هرکدام یک جامدادی می دهیم درحالی

که یک جامدادی اضافه بر دانش آموزان باشد ....

 

 

 

پرسش و پاسخ

 

 

اشیاء محیط چینه-کیسه

ریاضی-دانش آموزان

 

 

کلاس-محیط

مدرسه

 

 

 

 2

از دانش آموزان می خواهیم به صفحه تم برگردند.پرندگان

که تعداد مجموعه آن ها مثل هم است را بشمارند. تعداد

دایره های رنگی مثل هم را جدا کند . گفته های خود را می توانند

در قالب قصه و داستان بیان کنند .

 

کار گروهی

 

کتاب تصویر تم 11

 

کلاس-محیط

مدرسه

 

ارزشیابی عملکردی

 

 

  3

توجه داشته باشیم که بچه های تصویری کل تصویر را ببینندفایده های باهم بودن-اتحاد و همبسنگی را عنوان کنند و در بچه های کلامی از اجزای صویر را نام ببرند-جهت ها را بگویند و بفهمند

 

داستان سازی

 

کتاب

 

کلاس-محیط

مدرسه

 

ارزشیابی عملکردی

 

  4

*تکلیف :  نقاشی از وسایل مساوی و نامساوی در منزل مخصوصا

سفره ی خانواده

فردی

مداد و پاکن و...

خانه

ارزشیابی پایانی

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    سپیده درون جلالی

نام درس  :                                                                                                                                       شماره صفحه : 75 (مربوط به تم 11)                                                     

اهداف آموزشی : تمرین به وسیله انگشتان – چوب خط- چینه  2- استفاده از مفهوم جمع        3- الگوسازی با شابلون

اهداف ضمنی:شمارش وسایل مربوط به کلاس که مجموعه مساوی وبرابر داشته باشند مثل لباس دور دانش آموز                                 

ردیف

فعالیت های یاددهی و یادگیری

روش تدریس

رسانه ی ابزار

محیط آموزشی

ارزشیابی

زمان

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

4

از دانش آموزان می خواهیم از کیسه های ریاضی کمک بگیرند واشیاء مساوی را خارج نمایند.

(5نخود   5لوبیا)(7گردو 7پسته)

از تعدادی از بچه ها می خواهیم به جلوی آمده و سپس کیف هایشان را هم آورده و تذکر می دهیم که به تعداد دانش آموزان کیف 5 وجود دارد وبه هر دانش اموز یک کیف می دهیم.

از دانش آموزان می خواهیم به صفحه ی تم برگردند و تعداد دانش آموزان با کیف هایی که به پشت و یا دست بچه 5 دقت کنند که به تعداد دانش آموزان مساوی است.یا تعداد بچه ها با مغنعه های آن 5 مساوی ....

توجه داشته باشیم که بچه 5 کل تم ها مشاهده و اجزای مساوی آن را بیان کنند.

تکلیف:نقاشی از وسایل مساوی کشیدن اشکال هندسی همرنگ کتاب

 

 

پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 کار گروهی

 

 

 

 

داستان سازی

 

فردی

کیسه ریاضی دانش آموزان کیف و کتاب و لباس آنها

 

کلاس محیط مدرسه

 

خانه

 

 

 

ارزشیابی عملکردی

 

 

 

ارزشیابی عملکردی

 

 

 

 

 

 

ارزشیابی با لباس

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                             سپیده درون جلالی

   نام درس  :                                                                                                                                                   شماره صفحه : 74  ، 75 مربوط به تم 11                                                     

اهداف آموزشی: 1 - شمارش اشیاء تا 8 2 - استفاده از ابزار و چند 5 و چوب خط و انگشتان برای دیدن عدد در مبنای 5 و3

اهداف ضمنی:1- عدد هر قسمت را کلامی بگوید. 2- عدد 8 را با انگشتان به طرق متفاوت کار کند.

ردیف

فعالیت های یاددهی و یادگیری

روش تدریس

رسانه ی ابزار

محیط آموزشی

ارزشیابی

زمان

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

از دانش اموزان می خواهیم در هر گروه از کیسه های اشیاء خود به تعداد 8 تا از اشیاء متفاوت(5 نخود ، 3 لوبیا )(6گردو، 2بادام)...

و از بچه ها می خواهیم 8 نفر از آن ها پای تابلو بیایند و ان ها را از مجموعه های عدد 8 تقسیم می کنیم.1نفر در یک ظرف 7 نفر طرف دیگر (2و 6)و(3و5)(4و4)...

از بچه 5 می خواهیم و صفحه ی تم اصلی برگردند و نمادهای عدد 8 را نشان دهند.8 دانش دختر- 8 کیف بچه 5 ........ توجه کنیم که دانش اموزان کل تصویر را ببینند و اجزای آن را نیز ببینند در ضمن به بچه های کلاس که اجچزای تصویر را نام می برند فراموش نمی شود.

تکلیف در اتاق با خانه ی خود هر چه توجه به اطراف 8 تا دارند را نام ببرند.

 

 

پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 کار گروهی

 

 

 

 

 

 

اشیاء موجود در کیسه های ریاضی

خود دانش آموزان کیف آن ها

 

 

 

کتاب ، تصویر دهم 11

 

کلاس- حیاط مدرسه

کلاس درس

ارزشیابی ورودی برای شمارش اعداد کمتر از 8

 

 

 

 

 

ارزشیابی عملکردی

 ارزشیابی عملکردی

 

 

 

 

 

ارزشیابی پایانی

 

 

 

 

نام درس:   سرشماری و آمار با استفاده از چوب خط وعدد                                                                                                                              شماره صفحه : 76

اهداف آموزشی:  دیدن از جزء از کل- برقرای ارتباط کلامی- دیدن چوب خط ها بر مبنای 5و2

اهداف ضمنی:  شمار دو چوب خط بکشد – توجه به نعمت های خدا

ردیف

فعالیت های یاددهی و یادگیری

روش تدریس

رسانه /  ابزار

محیط آموزشی

ارزشیابی

زمان

1

 

 

2

 

3

 

 

 

4

 

 

5

 

 

 

6

از دانش آموزان می خواهیم در هر گروه اشیائ محیط اطرافشان را بشمارند وبگویند به عنوان مثال تعداد کیف های داخل کلاس ،گلدانهای داخل کلاس –مدادهای دانش اموزان

از ابزارهای نظیر چینه- میله آموزشی و یا کیسه ریاضی برای شمارش عدد7 استفاده می کنیم و یادآوری بر مبنای عدد5   

از دانش آموزان می خواهیم تعداد پروانه ها،برگ ها، سنجاقکف ملخ ها و گل ها را که تعدادشان مثل هم است را بشمارند در این جه از واژه های بالا- پایین-چپ- بالا- روی بیش و... در قالب های نظیر داستان گویی و با توجه به تصاویر آن داستان ها را بگویند.بچه های کلامی اجزای صفحه را نام برده و تصویر را عقب برگشته در در بسط شود و با کمک خط کشیده و شماره را نداشته

تکلیف: با توجه به عدد اشکال 5 تا را با اشیاء مختلف نشان داده ویا بکشید.

 

 

پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 کار گروهی

 

 

 

 

داستان سازی

 

 

اشیاء محیط چینه ها

کیسه ریاضی

میله ها

 

 

کتاب تصویر تم 11

 

 

کتاب

تصاویر کتاب

 

کلاس

 

ارزشیابی ورودی برای شمارش اعداد کمتر از 7

 

 

ارزشیابی عملکردی

ارزشیابی عملکردی

 

 

 

 

ارزشیابی پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام درس: مدل سازی  وکار با خط کش                                                                                                                           شماره صفحه : 77

اهداف آموزشی: کار با ابزار و انواع خطوط- پرکردن جدول- از کل به جز رسیدن

اهداف ضمنی : استفاده از شابلون و خط کش

ردیف

فعالیت های یاددهی و یادگیری

روش تدریس

رسانه ی ابزار

محیط آموزشی

ارزشیابی

زمان

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از دانش آموزان می خواهیم دو نمونه اشکال پای تابلو می کشیم و کامل می کنیم یا می توانیم از پازل استفاده کرد تا خوب بچه ها یاد بگیرند.که با خط کش جز به جز شکل را کامل کننئ با توجه به شکل کل باید توجه داشته باشیم دانش آموز حتمات از خط کس استفاده کند.مربع های شگف انگیز رابا توجه به هر سطر ستون کامل کند بدون اینکه اعداد تکراری وجود نداشته باشد.باید توجه داشته اول به تم برمی گردیم سوالات در رابطه با این برگ

 می پرسیم و کتاب شده و انجام می دهند.

 

 

پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 پرسش و پاسخ

 

 

 

 

 

 

خط کش دفتر شطرنجی

 

 

 

تابلو

 

 

 

گروهی

 

کلاس یا حیاط مدرسه

 

 

 

 

 

ارزشیابی عملکردی

 

 

 

ارزشیابی عملکردی

 

 

 

 

ارزشیابی عملکردی

 

 

 

 

 

فعالیت های یادگیری:

               انجام امور مقدماتی برای شروع کلاس و آوردن یک شاخه ی گل جهت ایجاد انگیزه معرفی درس

ارائه درس

1-  از دانش آموزان خواسته می شود به تصویر محتوای کتاب توجه کنند .و هر کدام آنچه را درباره ی آن درک کرده اند به دیگران بگویند.

2-  از دانش آموزان می خواهیم از بین گیاهان موجود در پیرامون خود یکی را انتخاب کنند و شکل آن را بکشند.

3-  سپس هر دانش اموز در گروه خود قرارگیرد و تصویر گیاهی را که کشیده است در اختیار گروه قرار داده و در مورد آن بحث و گفتگو کند.

4-  دانش آموزان در هر گروه سعی  می کنند تصویر گیاه دوم گروهی خود را با دقت مشاهده نمایند و شباهت ها و تفاوت های آن را بیان نماید.

5-  هر دانش آموز با مشاهده ی گیاه و تصویر آن درباره ی چگونگی رشد آن در محیط های متفاوت و نیازهای کلی آن گیاه اطلاعاتی جمع آوری و به دیگران ارائه نماید.

6-  از دانش آموزان خواسته می شود به پرسش گفتگو کنید توجه کنندو هر کدام با ذکر دلیل نظر خود را به کلاس ارالئه دهند.

7-  ترغیب و تشویق شوند تا برای دقایق کوتاه فیلم آموزشی قسمت های مختلف یک گیاه را ببیند و در پایان حاصل مشاهدات خود را به کلاس ارائه دهند.

8-  هر دانش آموز به مشاهده تصویر کتاب و غیره بپردازد و درباره ی ارتباط بین انسان و فایده ی گیاهان  در زندگی روزمره اطلاعتی جمع ؟آوری کنند.

9-  در محیطی همراه با آرامش خواسته می شود تا هر دانش آموز برای شاد نمودن اولیاء و دوستان خود از یک شاخه ی گل استفاده کند.

 

10 - برای هدایت و درک عمیق دانش آموز به عظمت خلقت (بینش توحیدی) چند پرسش می شود تا هر کدام پاسخ دهند.

الف: کدام یک از گیاهان شکل جالبی داشت و برای شادی آورتر بود.

ب:از دیدن گیاهان گوناگون  به فکر چه چیزهای جالبی می افتی

 

11 - انجام ارزشیابی:

فعالیت یادگیری در خارج از کلاس و مدرسه

1-  به مدت یک هفته فرصت دارید تا تصاویر مختلفی از گیاهان را جمع اوری کنید و روی ورقه ای بچسبانید و به کلاس بیاورید تا نمایشگاهی تشکیل دهند.

2-                        چند ضرب المثل که از کلمه ی گل استفاده شده را از بزگترها پرسیده و ضبط کنید و به کلاس ارائه دهید.

 

 

 

 

 

 

 

 

نمونه طراحی آموزشی پایه اول

محور یادگیری (تم)دنیای گیاهان

 

هدف کلی: آشنایی دانش آموزان با محیط طبیعی به عنوان موجود زنده – تقویت روحیه ی تفکر و تعقل و.... و جمع آوری اطلاعات درباره ی مشخصات آن ها مانند رشد گیاهان به همکلاسی ها برای رسیدن به شایستگی

اهداف آموزشی: در فرآیند آموزشی این درس هر دانش آموز:

1-  مشاهده ی گیاهان موجود در کلاس یا حیاط مدرسه یا پارک یا طبیعت اطراف

2-           درباره ی گیاه انتخابی خود گزارشی به همکلاسی خود بدهد(معرفی گیاه)

3-           یافته های خود را درباره ی قسمت های مختلف و اصلی یک گیاه (مانند ریشه – ساقه- برگ)و... را به دیگر دانش آموزان ارائه دهد.

4-           نحوه ی قرار گرفتن گیاه در گلدان یا جای دیگر را در کلاس نمایش دهد یا مشکل آن را نقاشی کنند.

5-           از طریق مشاهده ی یک گیاه آنچه را که برای رشد یک گیاه  و ضروری می داند و درک  کرده است با علاقه با دیگران در میان بگذارد.

6-           اطلاعاتی که درباره ی ارتباط بین انسان و فایده ی گیاهان برای انسان جمع آوری کرده است را با ذکر جملاتی مانند: گرفتن روغن گیاه آفتابگردان و غیره به زندگی روزمره ارتباط دهد.

 

 

 

7-           چگونگی پاکیزه نگه داشتن محیط زیست  گیاهان و جلوگیری از آلودگی را به کلاس ارائه دهد.

8-           با انجام فعالیت های یادگیری مثلاً (نوع فایده ی یک گیاه – تزئینی بودن آن – جلوگیری آسیب های سیل در طبیعت به وسیله درختان)درباره ی گیاهان به قدرت و عظمت پی گیردو به آن علاقه نشان دهد.

9-           در فرایند یادگیری این درس ،با گیاهانی که در گلدان گذاشته و به کلاس آورده می شود مراقبت هایی انجام داده و از وجود آن در کلاس لذت ببرند.

مفاهیم درس:گیاه یک موجود زنده است- تنفس می کند- تغذیه می کند- رشد می کند-به ما فایده های زیادی می رساند شادابی خاصی به ما می دهد- محیط را پاکیزه نگه می دارد- می توان آن را به دیگران هدیه داد.

روش تدریس:

راهبردها:گردش علمی- پرسش و پاسخ – مراحل کاشت یک گیاه

ابزار ،وسایل مواد – رسانه ها و... انواع مختلفی از گیاهان – تصاویر مختلفی از گیاهان – فیلم آموزشی – نقاشی گیاهان- کتاب درسی..... 0بسته ی آموزشی)

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۰ساعت 9:17  توسط زهرا صریریان  | 

طرح درس تم 13

الگوی هدف گذاری یک واحد درسی ریاضی در پایه اول ابتدایی (تم13-رستوران)

 

خود

خلق

خلقت

خدا

تفکر و تعقل

بیان تعداد اشیاءبا شمارش،تشخیص تفائت و تشابه اعضای مجموعه ها ، تشخیص کمتر و بیشتر ،تشخیص اول و آخر ،ستون ردیف ، وسط کنار بین ،جلو وپشت،جلو و عقب ،چپ و راست

درست صحبت کردن و بیان افکار به کمک مفاهیم ریاضی برای دیگران، یافتن رابطه بین افراد،تعداد وسایل

تفکر در چینش وسایل داخل رستوران، مناب سازی و تغییر در چگونگی چینش و خلق چینش های متنوع

اندیشیدن در مورد نعمت های خدا از طریق شمارش نعمت ها،بررسی نظم اشکال هندسی و نزدیکی به دانایی خداوند

ایمان

ریاضیات عاملی جهت نظمبخشی به افکار و بیان آن به منظور برقراری ارتباط با دیگران است

استفاده از مفاهیم اعدادو مفهومجمع برای برقراری ارتباط بهتر با دیگران

علاقه به شمارش نعمتهای موجود در سر میز و بحث در مورد درست استفاده کردن نعمت ها

باور به نقش ریاضیات در آفرینش هستی

 

علم

یادآوری مفاهیم کمتر و بیشتر،چپ و راست ،بالا و پایین ،ردیف و ستون،شناخت نماد جمع ،نماد مساوی ،شناخت مفهوم جمع،شناخت تناظر اشیاء

دانستن رابطه ی بین شمارش و پذیرایی از تعداد افراد،بیان تعداد افراد هر خانواده

شمارش نعمت های موجود در صفحه،بیان تعداد مجموعه های متفاوت

آشنایی و شمارش نعمت های خئا در تصویر در هرمیز رستوران

 

عمل

رشد قوه ی بیان و توضیح و توصیف ،رشد ادراک کلامی ،کار با انگشتان،آاداب غذا خوردن

سفارش غذا به کمک مفاهیم ریاضی

شمارش اشیاء در رابطه با مفهوم جمع،رسم یک نقاشی به کمک اشکال و بیان احساس

گفتن بسم الله در شروع خوردن غذا و گفتن الحمدالله در پایان خوردن غذا

 

اخلاق

شمارش چند رفتار مناسب در اماکن عمومی مانند جای نشستن ،سفارش غذا ،غذاخوردن ،رعایت ادب و نظافت و...

مهارت گوش دادن به صحبت های افراد خانواده و کارکنان رستوران

شمارش چند نمونه کار پیرامون صرفه جویی

شمارش چند نعمت پروردگار که در تصویر امده است

    نام درس:تم13                                                               به نام خدا                                                                      شماره صفحه: 85

اهداف آموزشی: اول تا پنجم ، وسط/کنار/بین ، چپ/راست ، جلو/پشت ، جلو/عقب ، ستون/ردیف

ردیف

فعالیت یاددهی- یادگیری

روش تدریس

رسانه/ابزار

محیط آموزشی

ارزشیابی

زمان

1

2

 

3

4

 

5

 

6

*از دانش آموز بخواهید 5 عدداز مداد رنگی هایش را جدا کند.

*تعدادی از دانش آموزان را به صورت گروه های چند نفره تقسیم می کنیم و مفاهیم وسط،کنار ، بین، چپ،راست، جلو،پشت ، جلو،عقب و ستون و ردیف راکار می کنیم.

*پرسش هایی در مورد عکس رستوران با مطرح کردن  هدف هایآموزشی.

*داستانی تعریف می کنیم و از دانش آموزان می خواهیم آن را کامل کنند.(با تاکید بر مفاهیم)

*تکلیف:

کلامی:مفاهیم را از روی تصویر بیان کنند.

تصویری:مفاهیم مورد نظر را در قالب نقاشی و تصایر نشان دهند.

دست ورزی:نمایش خلاق یا پانتومیم در مورد محیط رستوران

 

 

*پرسش و پاسخ

*کار در گروه

*داستان گویی

*داستان سازی خلاق

*دانش آموز

*مداد رنگی

*کتاب

*تصاویر رستوران

*بشقاب و قاشق و چنگال

*کلاس یا حیاط

*منزل

*پیدا کردن الگو

*نشان دادن مفاهیم به صورت مجسم

*شمارش اشیاء در محیط

*تکمیل داستان نیمه تمام

*مشاهده ی عملکرد دانش آموزان در حین نمایش

 

    نام درس:تم13                                                               به نام خدا                                                                      شماره صفحه: 86

اهداف آموزشی: استفاده از ابزار انگشت و توانایی انتقال

ردیف

فعالیت یاددهی- یادگیری

روش تدریس

رسانه/ابزار

محیط آموزشی

ارزشیابی

زمان

1

 

 

2

 

3

 

*از دانش آموز بخواهید 3تا از انگشتان دست راست را باز کند سپس 2تا از انگشتان دست چپ را باز کند.حالا انگشتان دست چپ را به راست انتقال دهد و حاصل را بیان کند.

*بعد از چند مثال از دانش آموز می خواهیم فعالیت های کتاب را انجام دهد.

*تکلیف:

کلامی:عملیات انتقال را توضیح دهد.

تصویری:از روی شکل توضیح دهد.

دست ورزی:با استفاده از انگشتان دست عمل انتقال را انجام دهد.

 

 

*پرسش و پاسخ

*مجسم

*استقرایی

 

*انگشتان دست

*کتاب

*کلاس

*منزل

*با انجام عملیات دست ورزی چند عمل انتقال را انجام دهد و حاصل را بیان کند.

*انجام فعالیت های انتقال تصویری

 

 

 

    نام درس:تم13                                                               به نام خدا                                                                      شماره صفحه: 87

اهداف آموزشی: سرشماری با چوب خط ، تمرین جمع اعداد ، انجام جمع های ترکیبی

ردیف

فعالیت یاددهی- یادگیری

روش تدریس

رسانه/ابزار

محیط آموزشی

ارزشیابی

زمان

1

 

2

3

 

4

*ابزارهای مختلف را در اختیار دانش آموزان قرار داده از آن ها می خواهیم به وسیله ی چوب خط حاصل جمع را پیدا کنند.

*ارجاع به کتاب و انجام تمارین کتاب به وسیله ی چوب خط

*با استفاده از اشیاء ملموس مثل مهره های رنگی جمع های ترکیبی عدد را بدست می آوریم.

*تکلیف:

کلامی:فعالیت های انجام شده را توضیح دهند.

تصویری:مفاهیم مورد نظر را از روی شکل توضیح دهد.

دست ورزی:با استفاده از ابزار چوب خط حاصل جمع درا بدست بیاورد.

 

 

*پرسش و پاسخ

*مجسم

 

*چوب خط

*کتاب

*کیسه ی ریاضی

*اشیاء ملموس

 

*کلاس

*منزل

*با استفاده از کیسه ی ریاضی جمع های داده شده را نشان دهد و حاصل جمع را بدست بیاورد.

 

 

 

    نام درس:تم13                                                               به نام خدا                                                                      شماره صفحه: 88

اهداف آموزشی: آموزش نمایش اصلی عدد 10 بدون معرفی جدول ارزش مکانی

ردیف

فعالیت یاددهی- یادگیری

روش تدریس

رسانه/ابزار

محیط آموزشی

ارزشیابی

زمان

1

 

 

2

3

*2سری چینه ی 5 تایی در 2 رنگ در اختیار دانش آموزان قرار داده و از آنها می خواهیم با توجه به جمع های داده شده چینه ها را در کنار هم قرار داده وحاصل جمع را بدست بیاورد.

*ارجاع به کتاب و انجام تمرینات کتاب

*تکلیف:

کلامی:در حین عملیات با چینه ها فعالیت اانجام شده را توضیح دهد.

تصویری:با توجه به تصویر عملیات جمع را انجام دهد.

دست ورزی:با استفاده از ابزار چینه حاصل جمع را بدست بیاورد.

 

 

*پرسش و پاسخ

*مجسم

 

*چینه

*کتاب

*مداد رنگی

 

*کلاس

*منزل

*حاصل جمع را با استفاده از ابزار چینه بدست بیاورد.

 

 

 

 

    نام درس:تم13                                                               به نام خدا                                                                      شماره صفحه: 89

اهداف آموزشی: تقارن عمودی ، حل مربع های شگفت انگیز

ردیف

فعالیت یاددهی- یادگیری

روش تدریس

رسانه/ابزار

محیط آموزشی

ارزشیابی

زمان

1

 

 

2

 

3

*از دانش آموز می خواهیم مانند فعالیت های قبلی مربوط به تقارن و با توجه به تصویر سمت چپ و شمردن فاصله ی مربع رنگی تا خط تقارن شکل سمت راست را ترسیم کند.

*از دانش آموز می خواهیم مانند فعالیت های قبلی مربع های شگفت انگیز را کامل کند.

*تکلیف:

کلامی:عملیات انجام شده را توضیح دهد.

تصویری:نگاه کند و فعالیت مشخص شده را انجام دهد.

*پرسش و پاسخ

*مجرد

 

*کتاب

*کاغذ شطرنجی

 

*کلاس

*منزل

*با استفاده از کاغذ شطرنجی تمرین های مشابه مربوط به تقارن را انجام دهد.

 

 

 

 

    نام درس:تم13                                                               به نام خدا                                                                      شماره صفحه: 90

اهداف آموزشی:مطرح کردن نظام دار جمع ،آموزش نظام دار جمع و جمع های ترکیبی اعداد

ردیف

فعالیت یاددهی- یادگیری

روش تدریس

رسانه/ابزار

محیط آموزشی

ارزشیابی

زمان

1

 

 

 

 

 

 

2

3

*با توجه به اینکه دانش آموزان در صفحات قبالبا انجام جمع های ترکیبی آشنا شده اند یکی از عددهای بالای ستون را روی تابلو نوشته و با قرار دادن ابزارهای مختلف مثله چینه ها و... از دانش آموز خواسته می شود تا جمع هایی را بنویسند که پاسخ آنها عدد مربوط باشد سپس جمع ها را به صورت نظام دار  در ستون زیر عدد بنویسند تا با نوشتن پاسخ به صورت نظام دار عادت کنند.

*جدول پایین صفحه را با توجه به الگو ادامه دهد و کامل کند.

*تکلیف:

کلامی:درحین انجام عمل جمع برای همکلاسان خودتوضیح دهد

تصویری:با توجه به تصویر حاصل جمع را بدست بیاورد.

دست ورزی:با استفاده از چینه و انگشتان دست حاصل جمع را بدست بیاورد.

*پرسش و پاسخ

*مجسم

*نیمه مجسم

*مجرد

 

*کتاب

*چینه

*نی

*نوشتن روی تابلو با گچ

*کلاس

*منزل

*جمع های ترکیبی عدد مربوطه را بنویسد.

*یک الگوی ساده روی کاغذ شطرنجی طرح کند.

 

 

 

    نام درس:تم13                                                               به نام خدا                                                                      شماره صفحه: 91

اهداف آموزشی: کسب مهارت استفاده از ابزار خط کش ، تقارن ، دیدن کل

ردیف

فعالیت یاددهی- یادگیری

روش تدریس

رسانه/ابزار

محیط آموزشی

ارزشیابی

زمان

1

 

 

2

 

3

* از دانش آموز می خواهیم با توجه به تصویر کامل موجود در بالای صفحه و  تقارن موجود در تصویر اعداد مثل هم را با استفاده از ابزار خط کش با رنگ های مشخص شده به هم وصل کنند.

*تکلیف:

کلامی:عملیات انجام شده را توضیح دهند.

*کار در گروه

*مجرد

 

*کتاب

*خط کش

*مداد رنگی

 

*کلاس

*منزل

* تصویری متفاوتولی با شرایط مشابه در اختیار دانش آموز قرار می دهیم تا بتا استفاده از خط کش شکل را کامل کنند.

 

 

کاری بود از :

مریم مالکی

مرضیه حسین زاده

مریم ایرانپور

لاله صادقی

رضوان شریفیان

رقیه زکی پور

زهرا قاسمی

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۰ساعت 9:15  توسط زهرا صریریان  |